Landanlæg til Kattegat Havvindmøllepark

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for etablering af projektet "Landanlæg til Kattegat Havvindmøllepark". Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 18. marts 2024.

Med baggrund i pålæg fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har Energinet besluttet at igangsætte forundersøgelser for tre nye områder til havvindmølleparker. I de tre områder er det planlagt at etablere i alt 5 nye havvindmølleparker, hvoraf den ene havvindmøllepark ligger i Kattegat. 

Havvindmølleparken Kattegat planlægges placeret 15-30 km fra Jyllands østkyst ud for Grenå. Herfra føres strømmen via søkabler i land, lige syd for Grenå, mellem Sønder Klitsø og Havknude. Fra kysten føres strømmen i land og tilsluttes jordkabler, der føres videre ind til højspændingsanlæg, ved Trige ca. 55 km fra kysten, hvor strømmen kobles til det nationale el-net. 

Med denne idéfase igangsætter Miljøstyrelsen miljøvurderingen af landanlægget for Kattegat Havvindmøllepark. Denne høring giver alle med interesse i projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer og forslag til projektet samt emner i det videre arbejde.

Parallelt med miljøvurderingen af landanlægget skal der tilvejebringes plangrundlag for de nødvendige højspændingsstationer, der forbindes med kablerne. Norddjurs Kommune og Aarhus Kommune er myndigheder for disse plangrundlag.

Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Idéoplæg

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver projektet, de mulige påvirkninger, som projektet kan medføre samt borgernes muligheder for at komme med input til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Yderligere oplysninger om projektet vil løbende blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside på følgende underside:

Projekthjemmeside for Landanlæg til Kattegat Havvindmøllepark 

Kortoversigt

På bygherres hjemmeside findes også et interaktivt kort, hvor kabelstrækning, samt stationsplaceringerne kan ses, og hvor der kan zoomes ind på de matrikler der har interesse.
Linket til kortet findes her: Kattegat Havvindmøllepark
Klik på kortet øverst på siden for at åbne det interaktive kort. 

Borgermøde

Dine idéer og forslag er vigtige for at komme godt rundt om projektets konsekvenser for miljøet. For at blive klædt på til at komme med høringssvar inviteres alle interesserede til borgermøde. På mødet kan du høre om Energinets forslag til kabelforbindelse og placering af stationer på land og miljøvurderingen. Du kan også stille spørgsmål til medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Energinet.

Energinet indkalder til borgermøde den 7. marts 2024 på adressen:

Rønde Idrætscenter
Skrejrupvej 9B
8410 Rønde

Der vil være åbent for personlig dialog fra kl. 16-19. Der vil være præsentation af projektet og debat fra kl. 17-18.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig borgermødet på Energinets hjemmeside på følgende link: energinet.dk/merehavvind

Høringssvar

Vi skal have modtaget dine idéer og forslag skriftligt per e-mail eller brev senest den 18. marts 2024.

Dit bidrag skal sendes til:
Miljøstyrelsen
mst@mst.dk 

Anfør venligst emnet: Miljøvurdering af Landanlæg til Kattegat Havvindmøllepark, j.nr. 2023-49364

Herudover bedes du/I anføre navn og adresse i høringssvaret.

Alternativt kan bidraget sendes som brevpost til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Offentliggørelse

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne idéer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på miljøstyrelsens hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.