Nybyggeri på Slotsholmen i Nyborg: Indkaldelse af idéer og forslag

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for Nybyggeri på Slotsholmen i Nyborg, der bl.a. omfatter opførelse af en udstillingsfløj, forhøjelse af vagttårnet samt en ringmur mod øst og mod syd. Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 16. oktober 2023.

Slots- og kulturstyrelsen har anmodet Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for projektet Nybyggeri på Slotsholmen i Nyborg. I dag står der kun én fløj og vagttårnet tilbage af det oprindelige Nyborg Slot. Med dette projekt vil der blive genopført bygninger svarende til omridset af slottet fra middelalderen, og der vil ske en forhøjelse af vagttårnet.

Bygherrer skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

 

Idéoplæg

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver projektet, de mulige påvirkninger, som projektet kan medføre samt borgernes muligheder for at komme med input til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Idéoplæg for nybyggeri på Slotsholmen i Nyborg

Yderligere oplysninger om projektet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link: Nybyggeri på Slotsholmen i Nyborg

 

Høringssvar

Alle høringssvar skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2023.

Høringssvar skal sendes til mst@mst.dk mærket med journalnummer 2023-17389 eller alternativt sendes med post til:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne idéer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på miljøstyrelsens hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.