Afgørelse om, at 132 kV kabelanlæg HK13021 mellem Lindevang Højspændingsstation og Vigerslev Højspændingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for 132 kV kabelanlæg mellem Lindevang Højspændingsstation og Vigerslev Højspændingsstation. Projektet er beliggende i Københavns og Frederiksberg Kommune

Formålet med projektet er at etablere et nyt ca. 4,1 km 132 kV kabelanlæg mellem de eksisterende højspændingsstationer Lindevang og Vigerslev i henholdsvis Frederiksberg og Københavns Kommune.

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21.

Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

 

Journal nr.: 2023-6522

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 8. august 2023.