Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet "Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm". J.nr.: 2022-11277.

Projektet omfatter transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi på Bornholm bestående af nedgravede elkabler og en ny højspændingsstation på det sydlige Bornholm.
Fra Bornholm etableres et ca. 350 km langt søkabel med op til to kabelsystemer på havbunden til Køge Bugt på Sjælland, hvor den producerede strøm tilsluttes de nye el-tekniske anlæg på Sjælland.
På Sjælland vil de nye anlæg bestå af nedgravede elkabler, eventuelt forstærkninger af det eksisterende højspændingsnet og en ny højspændingsstation, der kobler strømmen fra vindenergin ved Bornholm til 400 kV transmissionsnettet.
Både på Bornholm og på Sjælland vil højspændingsstationerne være såkaldte omformerstationer, der kan omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 5. december 2022.

Energinet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de mulige miljøpåvirkninger som projektet kan medføre, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger. 

- Idéoplæg
- Ansøgning

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 5. december 2022.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne idéer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henveises til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller mst@mst.dk.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2022-11277 på henvendelsen.