Centrale ord og begreber

Der er mange specielle ord og begreber, som er vigtige at kende når du skal arbejde med affald. De nævnte begrebet er defineret i affaldsbekendtgørelsen:

Affald 

"ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med."

Anden endelig materialenyttiggørelse 

"Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles."

Bortskaffelse

" Enhver operation der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 4 indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer."

Erhvervsaffald

"Affald som er frembragt af virksomheder."

Farligt affald

"Affald som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3."

Forbehandling

"De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål, at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere."

Forberedelse med henblik på genbrug

"Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter der er blevet til affald forberedes således, at de kan genbruges uden anden forbehandling."

Genanvendelse

"Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer."

Genbrug

"Enhver operation, hvor produkter eller komponenter der ikke er affald, bruges igen til samme formål som de var udformet til."

Husholdningsaffald

"Affald, som er frembragt af husholdninger."

Materialenyttiggørelse

"Enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning."

Nyttiggørelse

"Enhver operation hvis hovedresultat er enten, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer der ellers ville være blevet anvendt til, at opfylde en bestemt funktion eller, at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 5 indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer."

Affaldsbekendtgørelsen

Læs affaldsbekendtgørelsen.