Centrale ord og begreber

Der er mange specielle ord og begreber, som er vigtige at kende, når du skal arbejde med affald. De fleste begreber er defineret i affaldsbekendtgørelsen, og de vigtigste begreber er beskrevet herunder. Citater fra affaldsbekendtgørelsen er vist med anførselstegn.

Affald
Ved affald forstås [i affaldsbekendtgørelsen] ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med." Definitionen betyder, at noget er affald, hvis det er indehaverens vilje at skille sig af med det som affald, eller hvis indehaveren er forpligtet til det. Hvis man afleverer brugt tøj i en genbrugsbutik, skiller man sig ikke af med det som affald, fordi hensigten vil være, at tøjet skal sælges videre. Hvis man derimod ”smider det ud”, vil hensigten være at skille sig af med det som affald.

Anden endelig materialenyttiggørelse
”Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.” Der er her typisk tale om, at materialet i affaldet bruges til et andet formål end det oprindelige formål, f.eks. når betonaffald fra byggeri knuses og bruges i stedet for grus under en ny vej.

Ansvar for behandling af genanvendeligt erhvervsaffald
Den, der har ansvaret for eller overtager ansvaret for behandling af  genanvendeligt erhvervsaffald efter affaldsbekendtgørelsen. Efter affaldsbekendtgørelsen, har virksomhederne selv ansvaret for at behandle det genanvendelige affald, de producerer. Det ansvar kan de overdrage til blandt andet indsamlingsvirksomheder.

Bortskaffelse
"Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.”Bortskaffelse kan f.eks. være deponering eller forbrænding af affald uden energiudnyttelse.

  Erhvervsaffald
"Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt."”Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse” bliver generelt omtalt som ”genanvendeligt erhvervsaffald” i materialet.

Farligt affald
"Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 [i affaldsbekendtgørelsen], og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 [i affaldsbekendtgørelsen]."

Indsamlingsvirksomheder må håndtere genanvendeligt farligt erhvervsaffald – det kan f.eks. være rockwool/stenuld, batterier, olie og shredderaffald. Alt andet farligt affald skal håndteres af kommunen.

Forbehandling
”De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.”

Forberedelse med henblik på genbrug
”Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling.” Forberedelsen kan omfatte mange forskellige ting. Det vigtige er at forstå, at genstanden kan bruges igen til samme formål, som før den blev til affald uden f.eks. at skulle smeltes om. Hvis man smelter genstanden om, er der tale om, at man genanvender materialet, og så er der tale om genanvendelse og ikke genbrug.

Genanvendelse
"Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer." Der er tale om, at man anvender materialerne i affaldet igen. Glasaffald smeltes om til nye glas produkter, gips knuses og indgår i produktionen af nye gipsplader osv.

Genbrug
”Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. ”Ting til genbrug er ikke affald og falder uden for affaldssystemet. Det betyder, at de ikke er omfattet af affaldsreglerne, og derfor må de håndteres af alle.

Husholdningsaffald
"Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.” Uanset om det er genanvendeligt eller ej, og om det har en høj værdi som f.eks. metalskrot, så er det underlagt de kommunale affaldsordninger og må ikke håndteres af private aktører uden om  kommunerne.

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer. Det er dette affald, der må håndteres (herunder behandles) af private aktører, f.eks. indsamlingsvirksomheder. Kildesorteret betyder, at det sorteres der, hvor det produceres.

Materialenyttiggørelse
”Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.” Der er tale om en samlebetegnelse for nyttigørelsesformer, hvor materialet bevares. Derfor høre forbrænding med energiudnyttelse ikke under materialenyttiggørelse.

Nyttiggørelse
”Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 5 B [i affaldsbekendtgørelsen] indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer."

Producentansvarsordning
Ordninger, hvor producenter og importører sørger for at tage de produkter,  som er omfattet af producentansvar, tilbage og håndtere dem. Det er gældende for batterier, elektronik og udtjente biler. I Danmark er det DPA-system, der varetager de administrative opgaver.

Tilbagetagningsordninger
Ordninger, hvor producenter eller importører har indgået aftaler med kommuner om  tilbagetagning af produkter eller etableret af Miljøstyrelsen godkendte indsamlingsordninger for egne produkter.

Affaldsbekendtgørelsen

Link til affaldsbekendtgørelsen