Affaldshierarkiet - forstå begreberne

Som virksomhed har I mulighed for at sikre, at jeres affald bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går man videre til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Benyt affaldsspanden og få mere at vide om forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

Forberedelse til genbrugGenanvendelseAnden nyttiggørelseBortskaffelse

Forberedelse til genbrug

Brugte flasker, der bliver gjort rene, så de kan genbruges som de er, og brugte mursten, som rengøres, og indgår i et nyt byggeprojekt, er begge eksempler på forberedelse eller klargøring til genbrug.

Genanvendelse

Brugte flasker, der smeltes om, så glasset kan indgå i nye produkter, og brugt papir, der indgår i papirmasse for at blive til nyt papir, er begge eksempler på genanvendelse, hvor man bruger materialerne til nye produkter.

Anden nyttiggørelse og bortskaffelse

Anden nyttiggørelse er fx når affald bruges til opfyldning og bortskaffelse er når affaldet deponeres eller brændes.

De overordnede §§§ om affaldshierarkiet og affaldshåndtering - i affaldsbekendtgørelsen

§ 4 fastsætter, at det er kommunalbestyrelsen, der (som udgangspunkt) afgør, om et stof eller en genstand er affald, herunder om affald er:

1) Farligt affald.

2) Emballageaffald.

3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.

4) Forbrændingsegnet affald.

5) Deponeringsegnet affald.

 

§ 13 fastsætter, at den kommunale affaldshåndtering skal (som udgangspunkt) ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Forberedelse med henblik på genbrug.

2) Genanvendelse.

3) Anden nyttiggørelse.

4) Bortskaffelse.

 

§ 61 fastsætter, at affaldsproducerende virksomheder (som udgangspunkt) skal sortere deres affald til særskilt indsamling.

 

§ 62 Affaldsproducerende virksomheder kan sortere følgende fraktioner af det husholdningslignende affald til kombineret indsamling:

1) Papiraffald og papaffald.

2) Metalaffald og glasaffald.

3) Metalaffald og plastaffald.

4) Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

5) Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

 

§ 78 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i affaldsbekendtgørelsen overholdes. Når Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter affaldsbekendtgørelsen, fører Miljøstyrelsen tilsyn med, at afgørelserne bliver overholdt.