Affaldshierarkiet - forstå begreberne

Som virksomhed har I mulighed for at sikre, at jeres affald bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går man videre til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Benyt affaldsspanden og få mere at vide om forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

Forberedelse til genbrugGenanvendelseAnden nyttiggørelseBortskaffelse

Forberedelse til genbrug

Brugte flasker, der bliver gjort rene, så de kan genbruges som de er, og brugte mursten, som rengøres, og indgår i et nyt byggeprojekt, er begge eksempler på forberedelse eller klargøring til genbrug.

Genanvendelse

Brugte flasker, der smeltes om, så glasset kan indgå i nye produkter, og brugt papir, der indgår i papirmasse for at blive til nyt papir, er begge eksempler på genanvendelse, hvor man bruger materialerne til nye produkter.

Anden nyttiggørelse og bortskaffelse

Anden nyttiggørelse er fx når affald bruges til opfyldning og bortskaffelse er når affaldet deponeres eller brændes.

De overordnede §§§ om affaldshierarkiet og affaldshåndtering - i affaldsbekendtgørelsen

Her får du en hurtig introduktion til hovedpointerne. For den fulde tekst kan du læse affaldsbekendtgørelsen, som der linkes til herunder.  

§ 64 fastsætter, at affaldsproducerende virksomheder har pligt til at kildesortere deres affald. Kildesortering betyder, at virksomheder bl.a. skal sortere deres affald, så det affald, hvor materialerne kan bruges igen, bliver adskilt fra det affald, som skal brændes eller deponeres. I forhold til kravene til de udsorterede affaldstyper se nærmere i § 67. 

§ 67 fastsætter at affaldsproducerende virksomheder har pligt til at materialenyttiggøre den del af deres affald, der er egnet til det. Materialenyttiggørelse betyder fx at virksomheder ikke må brænde den del af affaldet, som kan bruges som materialer til nye produkter. Affaldet skal sorteres i rene fraktioner for at udnytte materialerne bedst muligt - fx skal plast og papir sorteres for sig. Virksomheden kan selv behandle affaldet, så materialerne kan bruges igen, eller virksomheden kan overdrage affaldet til godkendte affaldsaktører, som nævnt i § 68.  

§ 68 fastsætter hvilke virksomheder, affaldsproducerende virksomheder kan overdrage deres affald til. I affaldsregistret findes indsamlere og affaldsbehandlere, som lovligt kan overtage den affaldsproducerende virksomheds forpligtelse til at behandle affaldet. I affaldsregisteret kan man også finde mæglere, forhandlere og transportører; men de kan ikke overtage ansvaret for behandlingen af affaldet. Læs mere om forskellen på indsamler og transportør her