Frivillige tilbagetagningsordninger - bedre ressourceudnyttelse

For at fremme en bedre ressourceudnyttelse er der åbnet op for, at virksomheder kan etablere frivillige tilbagetagningsordninger for deres produkter og selv stå for affaldsbehandling og ressourceudnyttelse heraf.

Reglerne om frivillige tilbagetagningsordninger findes i affaldsbekendtgørelsens kapitel 8. Reglerne er trådt i kraft 1. maj 2014.

Hensigten er at give virksomhederne mulighed for at tage ansvar for egne produkter og emballage i hele livscyklussen og understøtte en cirkulær økonomi. Tanken er desuden at give virksomhederne incitament til en mere innovativ produkt- og emballageudvikling, der vil understøtte en helhedsorienteret tænkning. Tilbagetagningsordningerne kan medvirke til, at affaldsmængder flyttes fra et lavere niveau i affaldshierarkiet til et højere niveau.

Tilbage­tagningsordningerne skal anmeldes til Miljøstyrelsen. Du kan sende anmeldelsen og den relevante dokumentation til joaff@mst.dk.

Hvis du er interesseret i at vide mere om ordningen:

Generelle krav til private tilbagetagningsordninger: Se affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Etablerede ordninger