Farligt affald

Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.

Overførsel af farligt affald til et andet land skal anmeldes til Miljøstyrelsen, og transporten må kun ske med myndighedernes godkendelse. Derudover er der ikke nogle særskilte krav til selve transporten af farligt affald, men hvis affaldet er farligt gods, skal reglerne herfor overholdes.

Hvad er farligt affald?

I affaldsbekendtgørelsen bilag 2 – Listen over affald - er farligt affald markeret med fed skrift.

De farlige egenskaber fremgår af affaldsbekendtgørelsen bilag 3 som HP 1-HP 15, og der er også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder, som er tilpasset den gældende kemikalielovgivning (CLP forordningen – Forordning nr. 1272/2008).

Hvad skal jeg som virksomhed gøre med farligt affald?

Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller med ikke-farligt affald.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, mærket og opbevaret så det ikke forurener jord og grundvand. Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare.

Virksomheder, som frembringer olieaffald (industriolie eller smøreolie/spildolie) af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Virksomheder, som modtager farligt affald skal indberette supplerende data til affaldsdatasystemet.

En indberetning af farligt affald skal indeholde de oplysninger om indberetteren, affaldsleverandøren, modtageren, affaldet og behandlingen jf. bilag 1 og 2 til affaldsdatabekendtgørelsen.

Indberetningen skal ligeledes indeholde oplysninger om affaldstransportøren, forhandlere og mæglere af det farligt affald medmindre affaldsmodtageren har modtaget farligt affald fra en privatperson, som selv har transporteret det.

Affaldsdatasystemet sender de indberettede oplysninger til affaldsproducenten, affaldstransportøren, forhandlere og mæglere, der inden 1. april året efter indberetningsåret skal give Miljøstyrelsen meddelelse om eventuelle fejl i indberetningen.

Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), affaldsproducenten og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i mindst 12 måneder.

Virksomheder, som formidler leverance af farligt affald fra affaldsproducent til modtager uden at have ansvar for affaldets videre håndtering skal ikke indberette til affaldsdatasystemet, men skal føre register over formidling og køb/salg. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Behandling af farligt affald

Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald (til materialenyttiggørelse) og ikke-genanvendeligt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. En virksomhed må hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på den kommunale genbrugsplads. Hvis virksomheden producerer mere end 200 kg farligt affald, skal det farlige affald afleveres til den af kommunen anviste virksomhed (behandlingsanlæg eller modtagestation).

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som virksomheden selv kan vælge. Farligt affald til materialenyttiggørelse kan fx være:

  • Blyakkumulatorer (bilbatterier)
  • Spildolie
  • Shredderaffald
  • Frostsikringsvæske

Klassificering af farligt affald

Affald anses for at være farligt, hvis det har en eller flere af de fareegenskaber (HP1 - HP15), som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3.

Bilag 3 indeholder ikke kun en oversigt over fareegenskaberne, men også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder.

Selvom det er fareegenskaberne i bilag 3, der viser, om affald er farligt, er affaldslisten i bekendtgørelsens bilag 2 også relevant, og det er her man starter ved en klassificering af, om affald er farligt. For affald, som ud fra affaldskilden og beskrivelsen af affaldet klart kan henføres til enten en farlig eller ikke-farlig kode på affaldslisten, er hovedreglen at det er affaldslistens markering, der skal lægges til grund for klassificeringen.

Affaldslisten

Affaldslisten med EAK-koder findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Her findes ligeledes bestemmelser om, hvordan affaldslisten skal anvendes, og dermed hvordan den rette EAK-kode findes for affaldet.

Der er derudover også regler om, hvordan koder for affald, der både kan være farligt og ikke-farligt, skal anvendes (anvendelsen af spejlindgange), og der henvises i den forbindelse til farlighedskriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Det fremgår ligeledes af bilag 3, at affald indeholdende en række specifikke POP-stoffer skal klassificeres som farligt affald, når koncentrationen overskrider ”low-level”-værdierne, dvs. grænseværdierne i POP-forordningens bilag IV (Forordning nr. 1021/2019).”

Vejledning i klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning om farligt affald fra 2002 er ikke længere gældende. I stedet har Miljøstyrelsen i 2017 udsendt en ny vejledning, se nedenfor.

Se Vejledning i klassificering af farligt affald

Vejledningen opdateres løbende af Miljøstyrelsen, fx i forbindelse med regelændringer.

Hjælpeværktøj

I forbindelse med klassificering kan det være nyttigt at samle oplysningerne om stofkoncentrationer mv. i et regneark. Hent et sådan regneark. Hjælp til anvendelse af regnearket findes i regnearkets sidste fane.

Vejledning fra Kommissionen

EU-kommissionen har udarbejdet en "Teknisk vejledning om klassificering af affald" (2018/C 124/01), som indeholder vejledning om definition og klassificering af farligt affald.

Spørgsmål og svar om farligt affald

Generelle spørgsmål

Specifikke spørgsmål

I nedenstående er listet en række mere specifikke spørgsmål knyttet til indholdet i Miljøstyrelsens vejledning i klassificering af farligt affald fra 2017. Når der i svarene refereres til ”vejledningen”, er det en direkte reference til Miljøstyrelsens vejledning.

Specifikke spørgsmål

Vurdering af fareegenskaben HP 14 (økotoksisk)

Hidtil har det været op til den enkelte kommune at vurdere, om fareegenskaben HP 14 (økotoksisk) skal tillægges vægt ved klassificering af affaldet som farligt eller ikke-farligt. Med Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om HP 14 "Økotoksisk" indføres kriteriet som umiddelbart gældende i EU.

Kriteriet finder umiddelbart anvendelse i medlemslandene fra 5. juli 2018. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse om anvendelse af HP 14.

Se rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017.

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til kriterier for HP 14 fået udarbejdet en rapport, der for en række forskellige affaldsfraktioner belyser konsekvenserne af forskellige kriterier for HP 14. Rapportens titel er:

"Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property "H 14" on selected waste streams"