Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Udtagning af lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med mindst 12 % organisk kulstof. Lavbundsprojekterne skal reducere drivhusgasudledningen med ca. 33.000 tons CO 2 -ækvivalenter frem til udgangen af 2017 og yderligere ca. 35.000 tons i perioden 2017-2020. Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Lavbundsordningen skal desuden bidrage til at reducere udledningen af kvælstof til kystnære farvande. udledningen skal reduceres med i alt 150 tons kvælstof i perioden 2016-2021. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet. 

Der er afsat 65 mio. kr. årligt til lavbundsindsatsen i perioden 2016-2020. Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

Se ansøgningsperioder og indikative økonomiske rammer i 2017

Ansøgningsrunder i 2017

1. ansøgningsrunde: 3. april - 16. maj

 2. ansøgningsrunde: 17. november - 30. januar 2018

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter sker digitalt via Miljø- og Fødevareministeriets  Tast Selv-service  

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til lavbundsprojekter. Der gives separate tilskud til udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter (både tekniske og ejendomsmæssige) og til efterfølgende gennemførelsesprojekter.

Henvendelser om lavbundsindsatsen kan indsendes til Miljøstyrelsen på  . Information om tilskudsordningen kan også findes i  Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilskudsguide

Vejledninger, regneark, skemaer mv.

Der er udarbejdet en række vejledninger og tekniske anvisninger, som skal benyttes ved udførelse af lavbundsprojekter. Den tekniske rapport for bestemmelse af drivhusgasudledningen er specifik for lavbundsordningen. Vejledninger for kvælstofreduktion og kvantificering af fosfortab er fælles med N- og P-vådområdeordningerne. I nedenstående liste findes også skema til brug for anmodning om Miljøstyrelens udtalelse om gennemført forundersøgelsesprojekt og gennemførelsesprojekt.

OBS – NYT - Opdatering af ”Regneark til beregning af CO 2 emission fra lavbundsjorde Ver 2.0

På baggrund af brugerkommentarer har Aarhus Universitet/DCE opdateret den tidligere version af CO2-regnearket (Ver 1.0), som beregner drivhusgaseffekten af at etablere vådområder under Lavbundsordningen. De grundlæggende forudsætninger for emissioner fra arealanvendelsen er ikke ændret. Den væsentligste ændring i den nye version er, at naturarealer er udgået af beregningerne så evt. emissioner herfra ikke indgår i vurderingen. Dette var tilfældet i første version, hvor emissionen fra ikke-landbrugsarealer efter etablering indgik. Herudover er der foretaget mindre justeringer i layout.

Alle nye lavbundsprojekter skal benytte version 2.0.

Projekter med tilsagn fra 2016 og tidligere kan benytte det tidligere gældende CO2-regneark eller den opdaterede version.

Kortgrundlag og GIS-filer

Lavbundskortet (Tørv2010) og kort til brug for lokalisering af prøvetagningsfelter for jordklassificering uden for lavbundskortet (prøvepkt_2015) kan downloades som GIS-filer, der kan læses i MapInfo format. Lavbundskortet omfatter ca. 107.000 ha lavbundsjord med mindst 12 procent organisk kulstofindhold. Se lavbundkortet i jpg-format. Læs mere om lavbundskortet tilblivelse i den tekniske rapport (DCE nr. 56). Som supplement kan du downloade GIS-kort (klassifikationspunkter) i MapInfo format, der viser resultatet af ca. 10.000 jordprøveboringer i SINKS projektet udført af DCA/Aarhus Universitet. Pink punkter = jordprøver med > 12 % organisk kulstof, hvide punkter = jordprøver med < 12 % organisk kulstof.

Prioritering af lavbundsprojekter

  • Forundersøgelser
    Ansøgninger om forundersøgelsesprojekter prioriteres efter omkostningseffektivitet, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 215 af 2. marts 2017 om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Omkostningseffektiviteten opgøres som kr./ton CO 2 -ækvivalent. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for forundersøgelse af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 4.
  • Gennemførelsesprojekter
    Ansøgninger om gennemførelsesprojekter prioriteres efter en beregnet værdi baseret på summen af 4 vægtede kriterier, jf. § 9 bekendtgørelse nr. 215 af 2. marts 2017 om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Jo højere antal point, desto bedre. Hvis flere projekter opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter omkostningseffektivitet. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for etablering af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 7.
    Se prioriteringsskema

Baggrund

Baggrunden for lavbundsordningen er en politisk aftale af 14. juli 2014 om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og lempelsen af PSO mv. Aftalen medførte, at der blev etableret en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Ordningen har til formål gennem naturprojekter at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Ordningen bidrager endvidere til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved ekstensivering af drift på landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsarealer. Med vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 er lavbundsordningen forlænget til 2020, som en del af det danske landdistriktsprogram. Lavbundsordningen bidrager desuden til reduktion af kvælstofudledningen til kystvande. Lavbundsordningen skal i følge Vandområdeplanerne 2015-2021 fra juni 2016 (bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter), reducere kvælstofudledningen til kystvande med indsatsbehov med i alt 150 tons kvælstof.

Tilskudsordningen er implementeret ved udstedelse af en bekendtgørelse med hjemmel i naturbeskyttelsesloven om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har samtidig udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i landdistriktsloven om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter.  

Administration af lavbundsordningen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer ordningen. 

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter.

Ansøgninger om naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) skal sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via Tast selv. Miljøstyrelsen prioriterer og indstiller projekter i forbindelse med hver ansøgningsrunde. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter indstilling og prioritering fra Miljøstyrelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager statslige opkøb og salg af projektjorder og jordfordeling i de projekter, hvor dette er relevant for projektets gennemførelse.

Igangværende projekter

lavbund16marts2017

Oversigt over igangværende projekter i Lavbundsindsatsen. Status 16. marts 2017.

Klik her  for at hente oversigt over alle igangværende projekter. I oversigten kan du bl.a. finde links til mange af projekterne.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her