Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

National naturbeskyttelse

Invasive arter

Den iberiske skovsnegl, bedre kendt som dræbersneglen, er en af de invasive arter, som vi gerne vil have ud af den danske natur, fordi de fortrænger hjemmehørende arter.  

§ 3-beskyttet natur

Moser, enge, overdrev og strandenge er nogle af de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

National plan for artsforvaltning

Danmark skal have en national plan for artsforvaltning. Planen skal styrke styrelsens indsats for bl.a.  sjældne og truede plante- og dyrearter i Danmark og være med til at give større mangfoldighed i den danske natur.

Naturpleje

Viden om anvendelse og pleje af naturarealer

Beskyttede arter

Mange arter er beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser. Nogle har opnået beskyttelse gennem EU-direktiver eller internationale konventioner.