Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bortskaffelse af affald

Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter først og fremmest deponering, men også afbrænding uden energiudnyttelse

For affald, der skal deponeres eller afbrændes, gælder, at kommunen anviser, hvem du skal aflevere affaldet til i Danmark. Du kan finde oplysningerne i kommunens affaldsregulativ under deponeringsegnet affald.
 

Se din kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald

Eksempler på bortskaffelse af affald:

  • Deponering af affald på losseplads 
  • Forbrænding uden energiudnyttelse 

Tilbage til affaldshierarkiet

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr.18:  Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding.