Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Miljøprojekt, 858, 2003 Statistikken bygger på de indberetninger, som virksomheder, hvis organiske affald udspredes på jorden, ifølge slambekendtgørelsen er pligtige til at foretage.

Den beskriver mængden, behandlingen og anvendelsen af organisk affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder. Endvidere beskrives indholdet af næringsstoffer og tungmetaller i affaldet. Spildevandsslam indgår ikke i statistikken. 296 virksomheder har indberettet. Den samlede affaldsmængde udgjorde 3.667.224 tons (vådvægt) og 205.737 ton (tørvægt) hvilket er en stigning i forhold til 2000. Mere end halvdelen af affaldet udgøres af industrielle restprodukter, der kun kan anvendes efter forudgående tilladelse fra amtsrådet. Over 90 % af affaldet (tørvægt) anvendes i landbruget.

Læs publikation