Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001

Miljøprojekt, 856, 2003 Statistikken kortlægger mængden af organisk affald tilført kompost- og biogasanlæg.

Produktion, lager og afsætning af kompost samt pris og kvalitet opgøres. Der er indberettet fra 142 kompostanlæg og 7 biogasanlæg. Der indgår kun de biogasanlæg der behandler kildesorteret organisk dagrenovation. Der er i alt tilført 1.298.000 tons organisk affald til anlæggene. En stigning i den tilførte mængde på 19 % i forhold til 2000. Der er indsamlet ca. 37.000 ton ubehandlet organisk dagrenovation hvoraf ca. 12.000 ton bioforgasses og ca. 15.000 ton komposteres. Til anlæggene er yderligere tilført ca. 196.000 ton slam fra rensningsanlæg, ca. 669.000 ton have- og parkaffald, 198.000 ton husdyrgødning og 198.000 ton andet organisk affald.

Læs publikation