Ny vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer

Hvordan sikrer man, at udledningen af et miljøfarligt stof ikke forringer vandmiljøet, når grænseværdien for stoffet i forvejen er overskredet? Det er temaet for en ny revideret vejledning, som Miljøstyrelsen sender i høring.

Kystvandes kemiske tilstand. Blå: God kemisk tilstand. Rød: Ikke-god tilstand. Kilde: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022

Når en miljømyndighed giver tilladelse til udledning af et miljøfarligt stof til et vandområde, hvor grænseværdien (i fagsprog kaldet miljøkvalitetskravet) for stoffet i forvejen er overskredet, skal myndigheden fremover kunne vise en beregning af, at udledningen med stor sikkerhed ikke vil medføre en forringelse af vandområdets tilstand. Tidligere var det tilstrækkeligt med et skøn.

Det fremgår af udkastet til ny vejledning fra Miljøstyrelsen, som er udformet som en såkaldt FAQ med spørgsmål og svar.

’Vejledningen om udledning om visse stoffer’ er i fire ugers høring til d. 9. november 2023.

Læs vejledningen her 

Tidligere kunne miljømyndighederne som nævnt nøjes med at skønne, hvorvidt en udledning af et miljøfarligt, forurenende stof til et vandområde i ikke-god tilstand kunne anses for at være betydelig og dermed en forringelse.

Der kan fortsat udpeges såkaldte blandingszoner (se faktaboks). Tidligere var det tilstrækkeligt at myndigheden kunne påvise, at en eventuel koncentrationsstigning ikke var højere end fem procent af det generelle miljøkvalitetskrav i blandingszones rand. Fremover skal det kunne eftervises ved beregninger, at udledningen ikke vil medføre en målbar stigning i et repræsentativt punkt i vandområdet som helhed.

Klagenævn afviser den tidligere vejledning

Behovet for en revideret vejledning om udledninger blev aktuelt efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i februar 2023 underkendte Miljøministeriets vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der gav myndighederne mulighed for en skønsmæssig vurdering af udledninger.

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har siden klagenævnsafgørelsen arbejdet for at tilvejebringe opdateret vejledning, der følger linjen i EU-Domstolens domme og nævnets afgørelse i forhold til muligheden for at udlede miljøfarlige forurenende stoffer til overfladevand, hvor miljøkvalitetskravet er overskredet. Der har i den sammenhæng været dialog med EU-Kommissionen på højt niveau, og der er gennemført et udvidet nabotjek i sammenlignelige EU-medlemsstater.

Vejledning om indsatsprogrammer i høring

Samtidig med Miljøstyrelsen sender vejledningen om udledning af visse stoffer i høring, sender Miljøministeriet en ny vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer i høring. Et afsnit om, at der kunne foretages en konkret væsentlighedsvurdering, og at en udledning kunne tillades, hvis påvirkningen af vandområdet blev vurderet ubetydelig, er udgået fra vejledningen.

Læs ministeriets høringsmateriale om vejledningen til indsatsprogrammer her

Det nye vejledninger baner vejen for, at en lang række ansøgninger hos miljømyndighederne om udledningstilladelser kan færdigbehandles.

Fakta: Det siger vandrammedirektivet om udledning

Der kan kun tillades udledning af miljøfarlige stoffer til et vandområde, hvor et eller flere miljøkvalitetskrav er overskredet, og hvor miljømålet derfor ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke direkte eller indirekte vil kunne medføre en yderligere forringelse af overfladevandområdets tilstand, og/eller ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. Det følger af bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der udmønter vandrammedirektivet.

Fakta: Blandingszoner

Miljømyndigheden kan ifølge § 8 i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenede stoffer udpege blandingszoner omkring udledningspunkter. Koncentrationerne af stoffer kan overskride relevante miljøkvalitetskrav for stofferne inden for blandingszonen, hvis overskridelsen ikke påvirker opfyldelse af disse krav i det øvrige overfladevandområde.