Små skove er også skov

Fremover kan små skove med løvtræer blive omfattet af skovloven. Det fremgår af en ny vejledning fra Miljøstyrelsen.

Små skove på 1 ha med løvtræer som eg, bøg, birk og ahorn kan fremover blive omfattet af skovloven. Tidligere skulle skovene være dobbelt så store for at blive omfattet.

Ændringen får først og fremmest får betydning for lodsejere, som rejser ny skov på små arealer, men er godt nyt for alle skovejere, der ønsker at beskytte skov på deres ejendom.

”Med den nye vejledning ændrer vi vores administrative praksis, så flere skove kan nyde godt af skovlovens beskyttelse. Det imødekommer et ønske fra mange, der laver skovrejsning på deres ejendom, og som vil sikre skoven som en varig del af ejendommen, siger kontorchef Katrine Hahn Kristensen fra Miljøstyrelsen.

Ejere af de små skove kan fremover få tinglyst fredskovspligt på skoven, således at den i al fremtid skal forblive skov. Man må stadig fælde træer, bare man også sikrer, at der vokser nye træer frem.

Vigtigt for biodiversiteten

Den nye lempeligere praksis er også godt nyt for de mange arter af planter og dyr, der lever i skovene.

”De små skove med løvtræer spiller en vigtig rolle som levesteder. Derfor kan ændringen gavne biodiversiteten, også fordi de små skove ofte dyrkes mere ekstensivt og samtidigt har de en stor herlighedsværdi for ejeren, siger Katrine Hahn Kristensen.

I særlige tilfælde kan også helt små skove på ned til 0,5 ha efter en konkret vurdering gøres fredskovspligtige, hvis de udelukkende består af løvtræer.

Den nye vejledning er også justeret på en række andre områder. Blandt andet er det præciseret, at   skove på 2-5 ha for at blive fredskovspligtige skal 1) bestå af minimum 51% løvtræsbevoksninger, 2) at skovbryn skal bestå af hjemmehørende træer og buske og være helt uden nåletræer, og 3) at åbne arealer kan indgå, når de er omgivet af skov på mindst tre sider.

Du kan finde vejledning til skovlovens § 4 her.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til den reviderede vejledning eller skovlovens andre bestemmelser, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på: fredskov@mst.dk eller 21 76 54 60 (hverdage kl. 9-15).