Klima-Lavbund

Med denne ordning kan kommuner, private lodsejere og fonde søge om tilskud til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Klima-Lavbundsordningens primære formål er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde og skal ud over CO2-reduktion understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål. Store projekter med høj andel af kulstofrig jord prioriteres højt – projekter, hvor der gennem ydelsesordningen Multifunktionel Jordfordeling kan opnås større sammenhæng mellem arealer og synergi med andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog højest. Dette betyder, at tilskudsordningen har et bredt perspektiv og fokuserer på synergi i udtagningen af lavbundsjorder. Synergi er rettet mod vandrammedirektivet, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent drikkevand, friluftsliv, økologisk landbrug og klimatilpasning.

Ansøgningsrunden er lukket.

Sidste ansøgningsrunde var åben fra den 1. april 2022 til den 30. juni 2022.

 

Hvorfor Klima-Lavbundsprojekter?

Jord der er rig på kulstof indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele – organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende tilgang til ilt. Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede. Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes sker en nedbrydning af det organiske materiale og dermed sker en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas. Når der genskabes naturlig hydrologi og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Hvis du ønsker at undersøge om dit område er velegnet til et Klima-Lavbundsprojekt, kan du via Klima-Lavbundskortet (klimalavbund.dk) få hjælp til at finde dit område, få gode tips til det gode Klima-Lavbundsområde og indtegne dit område og se om det umiddelbart lever op til ordningens krav. Kortet guider dig til de områder, hvor der umiddelbart er størst potentiale til at opnå en klimagevinst og mest muligt synergi.

 

Data, vejledninger og lovstof

I nedenstående kan du finde yderligere information om Klima-Lavbundsordningen, samt finde vejledninger, beregningsark, nyttige GIS-filer og link til gældende lovgivning.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde. Som privat lodsejer kan du søge, hvis dit lavbundsareal er minimum 10 ha. Hvis dit lavbundsareal er mindre end 10 ha eller I er flere private lodsejere som ønsker at søge sammen, kan I tage kontakt til kommunen, så kan kommunen vælge at stå for projektet.

Det er altid en god ide, at kontakte din kommune før opstart af et projekt.

Et Klima-Lavbundsprojekt skal være på minimum 10 ha og indeholde mindst 60 % kulstofrig jord (kulstofindhold > 6 %). Du kan undersøge om et areal projektkriterierne ved at indtegne det i værktøjet klimalavbund.dk.

Derudover skal projektet ved realisering vurderes omkostningseffektivt (8.533 kr. pr. ton CO2). Dog kan et projekt med en omkostningseffektivitet på op til to gange 8.533 kr. vurderes omkostningseffektivt, såfremt der er betydelig effekt i forhold til formålet med et Klima-Lavbundsprojekt.

Du kan læse mere om projektkriterierne i den gældende bekendtgørelse og den tilhørende vejledning.

klimalavbund.dk kan du undersøge om dit projekt lever op til projektkriterierne.

Det samme kan lade sig gøre ved at indtegne dit projekt i MiljøGIS når ansøgningsrunden er åben.

 

Et Klima-Lavbundsprojekt består af tre faser.

Fase 1: Forundersøgelsesfasen. I denne fase kvalificeres projektmulighederne. Det er i denne fase, at projektets muligheder undersøges nærmere og konsekvenserne for hydrologien, CO2-reduktionen og næringsstoffer beregnes. Efter fase 1 er det afklaret om projektet kan realiseres og gå videre til fase 2. Ved overgangen til fase 2 får du dækket udgifter forbundet med fase 1.

Fase 2: Anlægsfasen. Her foretages en detailprojektering af projektet og selve anlægsarbejdet udføres. Ved overgangen til Fase 3 sendes slutredegørelsen og du får ubetalt tilskud og lodsejerkompensation.

Fase 3: Fastholdelsesfasen. Projektet er afsluttet og arealet er tinglyst. Der kan udføres kontrol i området.

Du kan læse mere om faserne i vejledningen.

Klima-Lavbundsprojekter skal ud over klimagevinsten ved CO2-reduktion understøtte øvrige natur-, miljø- og klimaformål. Klima-Lavbundsprojekter bliver således prioriteret efter, i hvor høj grad de understøtter følgende interesser:

  • Rent vandmiljø
  • Rent drikkevand
  • Natura 2000 og Bilag IV-arter
  • Klimatilpasning
  • Natur og biodiversitet
  • Friluftsliv
  • Økologisk landbrug

Du kan læse mere de enkelte interesser og prioriteringskriterierne i vejledningen.

Der ydes tilskud til undersøgelser, konsulentydelser, anlægsarbejder, projektledelse og engangskompensation til lodsejere. Du kan læse mere om de tilskudsberettiget udgifter i den gældende bekendtgørelse og i vejledningen.

Det er forventet, at et Klima-Lavbundsprojekt i gennemsnit koster 128.000 kr./ha. Klima-Lavbundsprojekter skal samtidigt være omkostningseffektive. Et projekt vurderes omkostningseffektivt, hvis det koster 8.533 kr./ton CO2. I særlige tilfælde kan Klima-Lavbundsprojekter vurderes omkostningseffektive, hvis de overstiger 8.533 kr./ton CO2. Du kan kun få tilskud til dokumenterbare og direkte relaterbare udgifter.

Du kan læse mere om baggrunden for tilskudsordningen Klima-Lavbund i Fødevareministeriets FAQ.

Afholdte webinarer

Miljøstyrelsen gennemførte d. 1. juni 2022 et online informationsmøde om Klima-Lavbundsordningen. Herunder kan du gense webinaret og downloade slides fra oplæg.

Dagsorden for informationsmødet:

  • Gennemgang af ordningen (Slides)
  • Teknisk gennemgang af MiljøGIS (til indtegning af undersøgelsesområde)
  • Teknisk gennemgang af selvbetjeningsløsningen som skal benyttes ved ansøgning 

Gennemgang af ordningen:

Teknisk gennemgang af MiljøGIS (til indtegning af undersøgelsesområde):

Teknisk gennemgang af selvbetjeningsløsningen som skal benyttes ved ansøgning:

Miljøstyrelsen gennemførte d. 4. februar 2021 webinar om Klima-Lavbundsordningen. Herunder kan du gense webinaret og downloade slides fra fremlæggelserne.

 

Dagsorden for webinaret (tidangivelser i henviser til tiden i nedenstående video):

- Velkomst (00:00)

- Gennemgang af den nye ordning (13:50) (Slides)

- Hvordan foregår en ansøgning? (27:36)

- Teknisk gennemgang af indtegning af undersøgelsesområde i MiljøGIS (27:36)

- Teknisk gennegang af ansøgningsprocessen (42:00) (Slides)

- Oplæg fra SEGES (1:12:54) (Slides)

- Svar på spørgsmål (1:24:00)

- Afslutning (1:36:20)

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense

Nyheder

13-06-2022

Nordjysk mose hiver CO2 ud af luften

 

01-06-2022

Se eller gense informationsmødet om Klima-Lavbundsordningen der blev afholdt d. 1 . juni. Find videoen under "Afholdte webinarer" længere nede på siden.

 

17-05-2022

Bemærk: Ansøgningsrunden er forlænget således at der er åbent for modtagelse af ansøgninger frem til d. 30. juni 2022

 

31-03-2022

Klima-Lavbundsordningen har åbent for ansøgninger i perioden 1. april - 30. juni 2022. Se mere i nyheden: Søg tilskud til udtagning af lavbundsjord

 

03-02-2022

Ny hjemmeside gør det nemmere at finde egnede lavbundsjorde

Videoe: Eng kan spare klimaet for 1.300 tons CO2.

Video: Danmark første klima-lavbundsprojekt