Klima-Lavbund

Med denne ordning kan kommuner, private lodsejere og fonde søge om tilskud til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Klima-Lavbundsordningens primære formål er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde og skal ud over CO2-reduktion understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål. Store projekter med høj andel af kulstofrig jord prioriteres højt – projekter, hvor der gennem ydelsesordningen Multifunktionel Jordfordeling kan opnås større sammenhæng mellem arealer og synergi med andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog højest. Dette betyder, at tilskudsordningen har et bredt perspektiv og fokuserer på synergi i udtagningen af lavbundsjorder. Synergi er rettet mod vandrammedirektivet, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent drikkevand, friluftsliv, økologisklandbrug og klimatilpasning.

Ansøgningsrunden for forår 2021 lukkede d. 15. april.

Fremtidige ansøgningsrunder annonceres her på siden.

Hvorfor Klima-Lavbundsprojekter?

Jord der er rig på kulstof indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele – organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende tilgang til ilt. Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede. Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes sker en nedbrydning af det organiske materiale og dermed sker en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas. Når der genskabes naturlig hydrologi og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Da Klima-Lavbundsordningens primære formål er CO2-reduktion, er det væsentligt at projekterne er beliggende på jorder med et højt kulstofindhold. På nedenstående kort, kan du se, hvor I Danmark man finder de kulstofrige jorder. Du kan via menuen "kort og data" klikke dig videre ind på MiljøGIS, hvor du, når ansøgningsrunden er åben, har mulighed for at indtegne dit projektområde og se, om projektet lever op til kravet om minimum 60 % overlap med kulstofrig jord. Bemærk endvidere, at der ikke gives tilskud til projekter, som er mindre end 10 ha.

Data, vejledninger og lovstof

I nedenstående kan du finde yderligere information om Klima-Lavbundsordningen, samt finde vejledninger, beregningsark, nyttige GIS-filer og link til gældende lovgivning.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde. Som privat lodsejer kan du søge, hvis dit lavbundsareal er minimum 10 ha. Hvis dit lavbundsareal er mindre end 10 ha eller I er flere private lodsejere som ønsker at søge sammen, kan I tage kontakt til kommunen, så kan kommunen vælge at stå for projektet.

Det er altid en god ide, at kontakte din kommune før opstart af et projekt.

Et Klima-Lavbundsprojekt skal være på minimum 10 ha og indeholde mindst 60 % kulstofrig jord (kulstofindhold > 6 %). Når ansøgningsrunden er åben kan du undersøge om dit projekt lever op til projektkriterierne ved at indtegne dit projekt i MiljøGIS.

Derudover skal projektet ved realisering leve op til kravet om en CO2-reduktion på minimum 10 ton CO2/ha., samt vurderes omkostningseffektivt (8.533 kr. pr. ton CO2).

Du kan læse mere om projektkriterierne i den gældende bekendtgørelse og den tilhørende vejledning.

Når ansøgningsrunden er åben, kan du undersøge om dit projekt lever op til projektkriterierne, om et areal på minimum 10 ha og 60 % overlap med kulstofrig jord, ved at indtegne dit projekt i MiljøGIS.

Et Klima-Lavbundsprojekt består af tre faser.

Fase 1: Forundersøgelsesfasen. I denne fase kvalificeres projektmulighederne. Det er i denne fase, at projektets muligheder undersøges nærmere og konsekvenserne for hydrologien, CO2-reduktionen og næringsstoffer beregnes. Efter fase 1 er det afklaret om projektet kan realiseres og gå videre til fase 2. Ved overgangen til fase 2 får du dækket udgifter forbundet med fase 1.

Fase 2: Anlægsfasen. Her foretages en detailprojektering af projektet og selve anlægsarbejdet udføres. Ved overgangen til Fase 3 sendes slutredegørelsen og du får ubetalt tilskud og lodsejerkompensation.

Fase 3: Fastholdelsesfasen. Projektet er afsluttet og arealet er tinglyst. Der kan udføres kontrol i området.

Du kan læse mere om faserne i vejledningen.

Klima-Lavbundsprojekter skal ud over klimagevinsten ved CO2-reduktion understøtte øvrige natur-, miljø- og klimaformål. Klima-Lavbundsprojekter bliver således prioriteret efter, i hvor høj grad de understøtter følgende interesser:

  • Rent vandmiljø
  • Rent drikkevand
  • Natura 2000 og Bilag IV-arter
  • Klimatilpasning
  • Natur og biodiversitet
  • Friluftsliv
  • Økologisk landbrug

Du kan læse mere de enkelte interesser og prioriteringskriterierne i vejledningen.

Der ydes tilskud til undersøgelser, konsulentydelser, anlægsarbejder, projektledelse og engangskompensation til lodsejere. Du kan læse mere om de tilskudsberettiget udgifter i den gældende bekendtgørelse og i vejledningen.

Det er forventet, at et Klima-Lavbundsprojekt i gennemsnit koster 128.000 kr./ha. Klima-Lavbundsprojekter skal samtidigt være omkostningseffektive. Et projekt vurderes omkostningseffektivt, hvis det koster 8.533 kr./ton CO2. I særlige tilfælde kan Klima-Lavbundsprojekter vurderes omkostningseffektive, hvis de overstiger 8.533 kr./ton CO2. Du kan kun få tilskud til dokumenterbare og direkte relaterbare udgifter.

Du kan læse mere om baggrunden for tilskudsordningen Klima-Lavbund i Fødevareministeriets FAQ.

Afholdte webinarer

Miljøstyrelsen gennemførte d. 4. februar 2021 webinar om Klima-Lavbundsordningen. Herunder kan du gense webinaret og downloade slides fra fremlæggelserne.

 

Se Miljøstyrelsens opsamling på de spørgsmål der blev stillet før og under webinaret her.

 

Dagsorden for webinaret (tidangivelser i henviser til tiden i nedenstående video):

- Velkomst (00:00)

- Gennemgang af den nye ordning (13:50) (Slides)

- Hvordan foregår en ansøgning? (27:36)

- Teknisk gennemgang af indtegning af undersøgelsesområde i MiljøGIS (27:36)

- Teknisk gennegang af ansøgningsprocessen (42:00) (Slides)

- Oplæg fra SEGES (1:12:54) (Slides)

- Svar på spørgsmål (1:24:00)

- Afslutning (1:36:20)

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense

Nyheder

26-03-2021

Du kan nu tilgå Miljøstyrelsens opsamling på de spørgsmål, der blev stillet før og under det informationsmøde, der blev afholdt d. 4. februar.

 

25-03-2021

Søg tilskud til lavbund inden 15. april.

 

11-02-2021

Se eller gense informationsmødet om Klima-Lavbundsordningen under "Afholdte webinarer" nederst på denne side.