Klima-Lavbund

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Med denne ordning kan kommuner, private lodsejere og fonde søge om tilskud til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Klima-Lavbundsordningens primære formål er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde og skal ud over CO2-reduktion understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål. Store projekter med høj andel af kulstofrig jord prioriteres højt – projekter, hvor der gennem ydelsesordningen Multifunktionel Jordfordeling kan opnås større sammenhæng mellem arealer og synergi med andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog højest. Dette betyder, at tilskudsordningen har et bredt perspektiv og fokuserer på synergi i udtagningen af lavbundsjorder. Synergi er rettet mod vandrammedirektivet, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent drikkevand, friluftsliv, økologisklandbrug og klimatilpasning.

Der er p.t. lukket for nye ansøgninger.

Ansøgningsrunden er åben fra 1. februar 2021 til 15. april 2021.

Hvorfor Klima-Lavbundsprojekter?

Jord der er rig på kulstof indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele – organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende tilgang til ilt. Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede. Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes sker en nedbrydning af det organiske materiale og dermed sker en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas. Når der genskabes naturlig hydrologi og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Da Klima-Lavbundsordningens primære formål er CO2-reduktion, er det væsentligt at projekterne er beliggende på jorder med et højt kulstofindhold. På nedenstående kort, kan du se, hvor I Danmark man finder de kulstofrige jorder. Du kan via menuen "kort og data" klikke dig videre ind på MiljøGIS, hvor du, når ansøgningsrunden er åben, har mulighed for at indtegne dit projektområde og se, om projektet lever op til kravet om minimum 60 % overlap med kulstofrig jord. Bemærk endvidere, at der ikke gives tilskud til projekter, som er mindre end 10 ha.

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense