Hvad er spildevand, og hvorfor renser vi det?

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 4.

Spildevand inddeles i:

  • Husspildevand: Spildevand fra husholdninger. Indeholder typisk organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P).
  • Tag- og overfladevand: Regnvand fra tagarealer og helt eller delvist befæstede arealer, hvor der ikke forekommer særlig forurening. Indeholder typisk lave koncentrationer af organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P).
  • Industri- eller processpildevand: Spildevand fra virksomheder, virksomhedsprocesser og overfladevand fra arealer, der er belastet med forurening. Kan indeholde mange forskellige miljøfremmede stoffer ud over organisk stof og næringsstoffer.

I Danmark renser vi langt størstedelen af spildevandet, inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster vandmiljøet eller jord og grundvand.

Organisk stof forbruger ilt ved nedbrydning og omsætning. Udledning af organisk stof kan derfor give problemer med iltsvind i vandløb, søer og hav.

Næringsstoffer kan bidrage til vækst af alger, der kræver næringsstofferne for at kunne vokse. Udledning af næringsstoffer kan derfor give problemer med algeopblomstring – især ved udledning af fosfor til søer og kvælstof til havet.

Miljøfremmede stoffer omfatter olie, kemikalier, tungmetaller, lægemidler og meget mere. Effekten af at udlede miljøfremmede stoffer til jorden, søer, vandløb og havet er meget forskellig. Nogle stoffer kan medføre omfattende skader selv i små doser, og skaderne kan både være akutte nu og her og kroniske på lang sigt.

Udledning af spildevand kræver en tilladelse. I udledningstilladelserne stiller blandt andet vilkår om, hvor meget spildevand der må udledes, og hvor meget forurening spildevandet må indeholde ved udledning. Normalt må spildevandet ikke indeholde forurening, der er mere koncentreret end, at det ikke medfører skader på miljøet.