Lovgivning

Her har du adgang til love, bekendtgørelser og vejledninger. Siden bliver løbende opdateret af Miljøstyrelsen.

Love og bekendtgørelser

På grundvandsområdet gælder Vandforsyningsloven.

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyning uden for disse

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer på land

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

Læs om kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver for Miljøstyrelsen.

Besøg Referencelaboratoriets hjemmeside

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Læs mere om grundvand og grundvandskortlægning:

Administrationsgrundlag for grundvandskortlægningen

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledning om boringer på land

Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding

Afrapportering

Trin 1 kortlægning

Lokaliseringer og synkronpejlerunder

Boringer

Planlægning af borearbejdet

DIADEM på Vandforsyningslovens område

DIADEM på Vandforsyningslovens område - Supplerende vejledning

Jordprøvetagning

Indberetning

Sløjfning

Geofysik

Geologiske modeller

Grundvandsmodeller

Indvindingsoplande

Databaser

Direktiver

EU's Grundvandsdirektiv 

Ændring af bilag II til EU's grundvandsdirektiv 

EU’s vandrammedirektiv, som trådte i kraft den 22. december 2000, fastlægger nye rammer for beskyttelsen af vandmiljøet. Folketinget reviderede i juni 2004 miljømålsloven som gennemfører direktivet i dansk lovgivning.

Læs mere om Vandrammedirektivet