Lovgivning

Her har du adgang til love, bekendtgørelser, vejledninger og FAQ'er på drikkevandsområdet. Siden bliver løbende opdateret af Miljøstyrelsen.

LOVE OG BEKENDTGØRELSER

På grundvandsområdet gælder Vandforsyningsloven

Læs mere om Vandforsyningsloven

Læs om kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver for Miljøstyrelsen.

Besøg Referencelaboratoriets hjemmeside

VEJLEDNINGER FRA STYRELSEN

Læs mere om grundvand og grundvandskortlægning:

Administrationsgrundlag for Miljø- og Fødevareministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Afrapportering

Trin 1 kortlægning

Lokaliseringer og synkronpejlerunder

Boringer

Planlægning af borearbejdet

DIADEM på Vandforsyningslovens område

DIADEM på Vandforsyningslovens område - Supplerende vejledning

Jordprøvetagning

Indberetning

Sløjfning

Geofysik

Geologiske modeller

Grundvandsmodeller

Indvindingsoplande

Databaser

DIREKTIVER

EU’s vandrammedirektiv, som trådte i kraft den 22. december 2000, fastlægger nye rammer for beskyttelsen af vandmiljøet. Folketinget reviderede i juni 2004 miljømålsloven som gennemfører direktivet i dansk lovgivning.

Læs mere om Vandrammedirektivet