Grundvand

Miljøstyrelsen har ansvaret for at overvåge kvaliteten og mængden af det danske grundvand

I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening frem for at rense det. Det gør vi, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand, og vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra renest muligt grundvand.

Vi beskytter også grundvandet, fordi det leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker, skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter.

Læs mere om beskyttelsen af grundvandet

Læs mere om overvågningen af grundvandet (NOVANA)

Beskyttelse af drikkevandsboringer

Ifølge loven skal der være en 25 meters sprøjtefri zone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker. Derudover har kommunerne mulighed for at udlægge såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, der kan beskytte mod forurening af drikkevandet.

Læs mere om beskyttelse af drikkevandsboringer

Spørgsmål og svar om overvågning af grundvandet

Hvordan foregår overvågningen af grundvandet?  Hvad bliver den brugt til?  Er der lavet en forkert oversættelse af EU’s vandrammedirektiv, og har forskelle i sprogversionerne af direktivet nogen betydning?

I 2014 blev der rejst en række spørgsmål om overvågningen af grundvandet i Danmark.

Her kan du læse svarene.