Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (§§ 16-19) er udtryk for en generel beskyttelse af en række markante landskabselementer.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse, herunder om- og tilbygning, hegning samt opsætning af skilte mv. Sø- og åbeskyttelseslinjen regulerer bl.a. bebyggelse, terrænændringer og beplantning, mens skov- og kirkebyggelinjen alene regulerer bebyggelse.

I naturbeskyttelsesloven er skovbyggelinjen fastsat til 300 m, sø- og åbeskyttelseslinjen til 150 m, mens fortidsmindebeskyttelseslinjen er 100 m. Kirkebyggelinjen regulerer byggeri med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke. 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation inden for bygge- og beskyttelseslinjer. Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer med undtagelse af kirkebyggelinjen, der ikke kan reduceres. Ved reduktion af en linje forstås, at bestemmelsen ikke skal gælde for et nærmere bestemt område. Miljøstyrelsens afgørelser om reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget et antal ændringer af naturbeskyttelsesloven, lov nr. 681, der træder i kraft den 10. juni 2017. Ændringerne vedrører primært § 15 om strandbeskyttelseslinjen, som  Kystdirektoratet i Naturstyrelsen har ansvaret for.

Ændringerne vedrører også § 16 om sø- og åbeskyttelseslinjen og § 17 om skovbyggelinjen.

For § 16 kan der for fremtiden placeres mindre bygninger og installationer  i haver inden for sø- og åbeskyttelseslinjen, uden at man først skal søge om dispensation hos kommunen.

For skovbyggelinjen er § 17, stk. 2, nr. 6, om placering af bebyggelse og lignende uden forudgående dispensation ændret som konsekvens af den samtidige ændring af planlovens § 36. Ændringen af § 36 indebærer nye muligheder for at opføre bebyggelse uden landzonetilladelse. Hvor undtagelserne fra krav om landzonetilladelse og krav om dispensation fra skovbyggelinjen indtil nu i det væsentlige har været sammenfaldende, vil dette ikke gælde i forhold til planlovens nye muligheder for at opføre bebyggelse uden landzonetilladelse. For de nye muligheder gælder et krav om dispensation til disse typer af byggeri inden for skovbyggelinjen.

Læs mere om hver enkelt bygge- eller beskyttelseslinje:

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Kirkebyggelinjen

Skovbyggelinjen

Sø- og åbeskyttelseslinjen