§ 3-Erstatningsnatur

Miljøstyrelsen har udarbejdet en seperat opgørelse af dispensationspraksis for § 3-sager, der medfører krav om etablering af erstatningsbiotop.

I 2016 var der 65 ud i af alt 1466 § 3-dispensationsansøgninger, der resulterede i vilkår om etablering af erstatningsbiotop. Lodsejere står bag den største andel af ansøgningerne, mens myndigheder og virksomheder/organisationer står for henholdsvis 30 % og 27 % af ansøgninger.

Myndigheder søger ofte om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i kategorien etablering af vej-/baneanlæg, mens lodsejere især søger om tilladelse til opdyrkning eller opfyldning/sløjfning af sø, og private virksomheder/organisationer søger primært om tilladelse til at etablere tekniske anlæg eller bebyggelse.