Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

National naturbeskyttelse

Invasive arter

Den iberiske skovsnegl, bedre kendt som dræbersneglen, er en af de invasive arter, som vi gerne vil have ud af den danske natur, fordi de fortrænger hjemmehørende arter.  

§ 3-beskyttet natur

Moser, enge, overdrev og strandenge er nogle af de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Grønt Danmarkskort

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Naturpleje

Find detaljeret forskningsbaseret viden om pleje af naturarealer i Naturplejeportalen. 

I Naturplejeguiden kan du finde information om muligheder og regler for naturpleje - særligt rettet til landmænd og øvrige lodsejere.

Beskyttede arter

Mange arter er beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser. Nogle har opnået beskyttelse gennem EU-direktiver eller internationale konventioner.