Hesselø havvindmøllepark - Landanlæg

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første, Thor Havvindmøllepark, er under planlægning, og skal stå færdig i slutningen af 2027. Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, som skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skal fremrykkes et år, så denne park også står færdig ved udgangen af 2027.

Hesselø Havvindmøllepark består af anlæg på såvel havet som på land. Anlæg på havet udgøres af havvindmøller, transformerplatform og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler og højspændingsstationer. Havvindmølleparken vil blive tilsluttet det eksisterende højspændingsnet ved Hovegård højspændingsstation, vest for Ballerup. Dette vil medføre, at der skal ske en væsentlig udbygning af stationen.

Energinets anlæg på land, der skal modtage strømmen fra havvindmølleparken, skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at havvindmøllerne kan blive tilsluttet det eksisterende elnet fra den 1. januar 2026 som planlagt. Det er derfor nødvendigt, at Energinet får tilladelse til at påbegynde udbygningen af Hovegård højspændingsstation, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

På Energinets hjemmeside findes et interaktivt kort over strækningen. Her er det muligt at søge på en konkret adresse og se dennes placering i forhold til undersøgelseskorridoren. 

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Det er budvinderen, der skal etablere anlægget på havet samt kabelføring mv. frem til Hovegård højspændingsstation. Udbygningen af Hovegård vil blive gennemført delvis af budvinderen og delvis af Energinet (som er et selvstændigt statsligt selskab, som ejer og driver el og gas-nettet i Danmark).

For at lette håndteringen af høringsprocessen for borgere og andre interessenter, har Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Energinet aftalt en koordineret høringsproces gennem Energistyrelsen. Det betyder, at der kun vil være én indgang til indsendelse af høringssvar. Energistyrelsen sørger herefter for, at fordele de indkomne høringssvar til de rette parter.

Da Energinet er bygherre for dele af anlægget er Miljøstyrelsen myndighed for miljøkonsekvensvurderingen af landanlægget. Der henvises til Energistyrelsens hjemmeside for yderligere materiale og information om høringen.

Proces

Miljøvurderingsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark består af flere elementer:

  • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Hesselø Havvindmøllepark: Tidspunkt: februar 2021 - 1. halvår 2022.

  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: februar 2021 - 1. halvår 2022.

  • Efter budfristen i 2. halvår 2022, når koncessionsvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal koncessionsvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2023-2024

Status (Opdateret den 4. november 2021)

 ""

På baggrund af projektændringer foretages en supplerende idéhøring i perioden 4.-18. november 2021. 

Sagens dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen. 

Supplerende idéhøring

Afgrænsning (31. maj 2021)

Idéfase (12.-19. februar 2021)

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfasen (idéfase med debatoplæg), hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde.

Idehøringen starter 12. februar 2021. Frem til 19. marts 2021 kl. 12 er du velkommen til at sende dine ideer og forslag til miljøvurderingerne til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens fælles postkasse: Obfuscated Email

Høringen blev gennemført via høringsportalen.

Ansøgning