Vejstøjsstrategien

Den nationale vejstøjstrategi indeholder en række statslige initiativer, der skal styrke vejmyndighedernes arbejde med at reducere vejstøj. Strategien giver et samlet bud på gene- og helbredseffekter af vejstøj, og der er foretaget beregninger af støjvirkemidlernes effekt og økonomi. Strategien er evalueret i 2010 og på den baggrund er de statslige initiativer ajourført.

Billedet viser 3 baner med biler, der holder i kø.

Strategien har særlig vægt på at understøtte kommunernes indsats for at reducere vejstøj, da ni ud af ti støjbelastede boliger er langs de kommunale veje. Den største udfordring i indsatsen for mindre vejstøj er knyttet til kommunevejene. Læs de 10 statslige initiativer her.

Vejstøjstrategien evalueret i 2010

Vejstøjstrategien blev evalueret i 2010 og samlet i rapporten  Evaluering af regeringens vejstøjstrategi . Rapporten evaluerer den løbende indsats for støjbekæmpelse siden 2003. Evalueringen viser, at langt de fleste af strategiens statslige initiativer er gennemført eller er i en positiv udvikling, men at antallet af støjbelastede boliger stadig er højt.

Der har i perioden siden 2003 især været en stærk indsats på statsvejene og der er en lovende udvikling i gang indenfor støjdæmpende asfalt og udbredt anvendelse i dag. Nogle kommuner har udarbejdet lokale støjhandlingsplaner, hvilket er af stor betydning, da ca. 9 ud af 10 støjbelastede boliger findes langs kommunernes veje.

Nye og fortsatte statslige initiativer i strategien

Som opfølgning på evalueringen er der udarbejdet en ajourført liste over de statslige initiativer i strategien. Gennemførte initiativer er taget af listen og nye initiativer siden 2003 er tilføjet. Se notat om vejstøjstrategien 2011-14 og skema med 13 statslige initiativer .

Ny sammenfattende dokumentation om støj og sundhed

Som en del af evalueringen er også gennemført en ny sammenfattende viden om vejstøj og sundhed, udført af Stockholm Universitet. Evalueringen bekræfter, at der er alvorlige helbredseffekter forbundet med at  være udsat for vejstøj over grænseværdien. Læs rapporten her .

Evalueringen bestyrker vores viden om, at vejstøj er årsag til mange sygedage og at flere hundrede danskere hvert år dør tidligere end ellers. Læs mere om støj og sundhed.

Ny national kortlægning af vejstøj

Som led i evalueringen blev der udført en Ny national kortlægning af vejstøj . Kortlægningen viste (2007-data), at ca. 785.000 boliger i Danmark, næsten hver tredje bolig, er belastet med støj over grænseværdien. Læs mere om kortlægning af vejstøj .

I 2013 er der offentliggjort en fornyet støjkortlægning, der viser, at i 2012 var 723.000 boliger over grænseværdien for vejstøj, altså et fald siden 2007 og på niveau med en kortlægning fra 2001. Link til 2012-kortlægning.

Stor indsats for at reducere støjen på statsvejene

Et resultat af Vejstøjstrategien var, at Transportministeriet i 2004 afsatte ekstra 100 mio. kr. til støjbeskyttelse langs statsvejene.

Indsatsen på statsvejene er yderligere blevet intensiveret som følge af en politisk aftale om grøn transport i 2009 , hvor der blev afsat 400 mio. kr. til støjbeskyttelse langs statens veje og baner i perioden frem til 2014.

Ofte god forretning økonomisk at reducere vejstøjen

Vejstøjstrategien viser, at det samfundsøkonomisk ofte er fordelagtigt at reducere vejstøj. Gevinsterne med færre gener og bedre sundhed opvejer ofte omkostningerne til at reducere støjen.

Det blev i 2003 vurderet, at ca. 200-500 danskere hvert år dør for tidligt af hjertesygdom, som følge af vejstøj. Generne fra trafikstøj blev prissat via undersøgelser om sammenhængen mellem huspriser og støjniveau . Det viser sig, at huse i gennemsnit stiger med 1% i salgsværdi, og lejligheder med 0,5%, hvis støjen reduceres med 1 decibel.

Vejstøjstrategiens analyser og initiativer skal ses i tæt sammenhæng med den kortlægning af støjen og de handlingsplaner, der skal udarbejdes som følge af et støjdirektiv fra 2002.

Støjpartnerskaber - myndigheder og støjramte borgere betaler i fællesskab for mindre støj

Som en del af opfølgningen på strategien er Miljøministeriets projekt om støjpartnerskaber , hvor fem demonstrationsprojekter blev gennemført. Støjpartnerskaber er projekter, hvor myndigheder og støjramte borgere i fællesskab betaler for at få støjen reduceret.

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj (PDF)

Delrapport 1: Tekniske aspekter (PDF) 

Delrapport 2: Støj, gener og sundhed (PDF) 

Delrapport 3: Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger (PDF)

Notat om forbrugeroplysning og afgifts/tilskudssystem til fremme af brugen af støjsvage dæk (PDF)

  1. Den danske indsats i EU-samarbejdet om at skærpe kravene til støjudsendelse fra køretøjer og dæk styrkes.
  2. Forbrugerne oplyses om mulighederne for at skifte til mindre støjende dæk.
  3. Det nuværende beskyttelsesniveau i forbindelse med de besluttede og planlagte trafikinvesteringer på statsvejnettet fastholdes, hvilket vil bidrage til en væsentlig reduktion af støjen langs statens veje.
  4. Muligheden for at skifte til vinduer med både støjreducerende og energibesparende egenskaber søges inddraget i kommende aktiviteter for energieffektive vinduer, som gennemføres i samarbejde med glasbranchen.
  5. I takt med, at dokumentationen for støjreducerende vejbelægninger foreligger, øges formidlingsindsatsen om effekten af de forskellige typer støjreducerende vejbelægninger med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, at vejmyndighederne kan anvende dette virkemiddel.
  6. I forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene, vurderes det i lyset af den forhåndenværende dokumentation, samt de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer, om der er grundlag for at anvende støjreducerende vejbelægninger.
  7. Vejledningen om vejstøj i boligområder opdateres, både set i lyset af vejstøjstrategien og EU-direktivet om støj.
  8. Kommuner opfordres til at være opmærksomme på, at færdselsloven indeholder hjemmel til at politiet – efter forhandling med amter og kommuner (vejbestyrelsen, vejmyndigheden) – kan fastsætte lokale hastighedsbegrænsninger på strækninger med mange støjbelastede boliger.
  9. Vejstøjstrategiens katalog om virkemidlernes effekt og økonomi formidles til kommuner.
  10. Der vil blive gjort status over den løbende indsats for støjbekæmpelse hvert femte år, i tilknytning til EU’s støjdirektiv. På det grundlag vurderes behovet for at justere strategien.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.

Styr på støjen

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece til alle landets kommuner om støjhandlingsplaner.

Download pjecen: Styr på støjen

Læs om Få stilhed i stuen

Få stilhed i stuen

Pjece om den rigtige vinduesløsning i dit hjem eller kontor.