Grænseværdier for hurtigfærger

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for hurtigfærger.

Færge

Miljøministeriets  Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter nr. 1735 af 21/12/2015 fastsætter de vejledende grænseværdier for støj fra hurtigfærgeruter. Der er både vejledende støjgrænser for den lavfrekvente støj og for den almindelige støj. De vejledende grænseværdier anvendes i forbindelse med miljøgodkendelse af nye hurtigfærgeruter.

De vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj indendørs er:

 

 

Lavfrekvent støj
(A-vægtet niveau:
10 - 160 Hz)

Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.

aften / nat (kl. 18 - 07)

25 dB

dag (kl. 07 - 18)

30 dB

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum

35 dB

Øvrige rum i virksomheder

40 dB


Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz, målt som ækvivalentniveauer over 2 minutter indendørs i de mest støjbelastede rum.

De vejledende grænseværdier for almindelig støj fra hurtigfærgeruter omfatter både det gennemsnitlige støjniveau angivet som L DEN - værdien og det maksimale støjniveau:

 

Ækvivalentniveau, L DEN

Maksimalniveau, L AFmax

Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.)

55 dB

70 dB

Spredt bebyggelse i det åbne land

55 dB

70 dB

Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.)

60 dB

75 dB

Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.)

50 dB

65 dB

Andre rekreative områder uden overnatning

55 dB

70 dB

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.