Støjgrænser

Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening.

Hvad betyder de vejledende grænseværdier?  
Vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig.

Grænseværdier for støj fra virksomheder
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.

Grænseværdier for støj fra vejtrafik
Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er primært til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.

Grænseværdier for støj fra vindmøller
Der er bindende grænseværdier for vindmøllestøj, som er fastsat i en bekendtgørelse , der ikke kan fraviges. Grænseværdien gælder for vindmøllens beregnede støjniveau ved en vindhastighed på 6 og 8 m/s. Der er også en grænseværdi for lavfrekvent støj indendørs i boliger.

Grænseværdier for støj fra flyvepladser
Vejledende grænseværdier for flystøj benyttes såvel ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne som til planlægningsbrug.

Grænseværdier for støj fra hurtigfærger
Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter fastsætter vejledende grænseværdier for støj fra færgerne. Der er både vejledende støjgrænser for den lavfrekvente støj og for den almindelige støj. De vejledende grænseværdier anvendes i forbindelse med miljøgodkendelse af nye hurtigfærgeruter.

Grænseværdier for støj fra jernbaner
Vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner er i første række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj nu udtrykt ved indikatoren L den .

Grænseværdier for støj fra motorsportsbaner
For motorsportsbaner benyttes de vejledende grænseværdier både i forbindelse med miljøgodkendelse af motorsportsbaner og til planlægning. Til forskel fra den tidligere motorsportsvejledning er der fastsat forskellige grænseværdier, afhængigt af hvor mange dage der køres træning pr. uge.

Grænseværdier for støj fra skydebaner
Vejledende grænseværdier for skydebaner benyttes både ved miljøgodkendelse af skydebaner og ved planlægning. Endvidere afhænger de af om der er tale om en nyanlagt eller en eksisterende skydebane.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.