International regulering af luftforurening

Der er tre overordnede politiske rammer for det internationale samarbejde om begrænsning af luftforurening: Luftkvalitetsdirektivet, NEC-direktivet og LRTAP-konventionen. De underbygges af national og international lovgivning, der beskæftiger sig med den kildespecifikke begrænsning af luftforurening.

skorstene 1170-400

Luftkvalitetsdirektivet

I luftkvalitetsdirektivet  er der fastsat grænseværdier for koncentrationen af bestemte stoffer, og der er krav om, at luftforureningen skal måles. Luftkvalitetsdirektivets formål er at sikre, at den luft vi indånder, er så ren, at den ikke udgør et sundhedsproblem. Derfor står der en række målestationer forskellige steder i Danmark. Luftkvalitetsdirektivet stiller bl.a. krav til er PM2.5 (de fine partikler) og NO 2 . Regler for luftkvalitet er implementeret i den danske bekendtgørelse

NEC-direktivet (emissionslofter)

Der er fastsat nationale emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO 2  , i  National Emission Ceilings Directive (NEC-direktivet  ), der fortæller hvor meget Danmark må udlede af hvert stof fra og med 2010. NEC-direktivet er implementeret via  bekendtgørelsen for emissionslofter, nr. 1325 af 21. december 2012  (på retsinfo.dk).

I forbindelse med overholdelsen af NEC-direktivet, sender Danmark hvert år en emissionsopgørelse til Kommissionen, med en oversigt over hvor meget af hvert stof, der udledes fra alle kilder. I 2006 udarbejdede Danmark også et program for overholdelsen af NEC-direktivet. Programmerne og de årlige emissionsopgørelser findes tilgængelig på Kommissionens miljødatabase, CDR/EIONET.  Klik her for et direkte link til Danmarks rapportering til NEC-direktivet.

LRTAP-konventionen

Danmark har også en forpligtigelse under Konventionen for Langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (LRTAP-konventionen) til at overholde de samme emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO 2  som fastsat i NEC-direktivet fra og med 2010. Derudover rapporteres om udledningen af lang række øvrige stoffer, heriblandt bl.a. tjærestoffer. Danmark rapporterer derfor også emissionsopgørelser hvert år til LRTAP-konventionen. Disse opgørelser kan også findes på Kommissionens miljødatabase, CDR/EIONET.  Klik her for et direkte link til Danmarks rapportering til LRTAP-konventionen.

Læs mere om  den internationale indsats mod luftforurening  under FN’s Europæiske Økonomiske Kommission (UNECE).

Kildespecifik regulering

Luftkvalitetsdirektivet, NEC-direktivet og LRTAP understøttes af en omfattende kildespecifik lovgivning, der sikrer, at vi overholder grænseværdierne fastsat i direktiverne og konventionen.

Se her, hvis du vil vide mere om kildespecifik regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler.

Se her, hvis du vil vide mere om kildespecifik regulering af luftforurening fra køretøjer.

Se her, hvis du vil vide mere om kildespecifik regulering af luftforurening fra skibe.

Se her, hvis du vil vide mere om kildespecifik regulering af luftforurening fra virksomheder.