Råstofindvinding på havet – følg restmængder i fællesområder

Miljøstyrelsen har udarbejdet Det Marine Råstofindberetningssystem MARIS, der registrerer råstofindvindingsaktiviteter på havet.

Systemets formål er at beregne aktuelle estimater for restmængder i fællesområder, så tilladelsesindehavere og andre interesserede bedre kan følge mulighederne for fremtidig indvinding i fællesområderne. For hvert indvindingsområde er der bl.a. oplysninger om den oprindelige tilladte mængde, og et estimat for den aktuelle restmængde. Estimatet for restmængden er baseret på AIS-data indtil to dage forinden og opdateres dagligt.

Eneretsområderne auktions- og bygherreområder fremgår ligeledes af kortet. For disse områder kan der alene ses de oprindeligt tilladte mængder, og der er link til selve tilladelsen.

Gå direkte til MARIS (skal åbnes i Google Chrome).

MARIS er under udvikling, og de angivne restmængder er alene estimater. De indvundne mængder er ikke godkendt af tilladelsesindehavere eller Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler dog, at alle der indvinder råstoffer på havet anvender systemet som supplerende information om restmængder i fællesområder.

Der kan rettes henvendelse til Miljøstyrelsen, såfremt der er spørgsmål til restmængder i et givent indvindingsområde eller til selve IT systemet. Henvendelse kan ske ved at sende en mail til Obfuscated Email.

Miljøstyrelsen arbejder videre med MARIS, som skal erstatte tilladelsesindehavernes nuværende kvartalsvise indberetning fra 2022. Målet er, at der skal ske en hurtigere indberetning fra tilladelsesindehaverne, så restmængderne bliver mere præcise.