Råstofindvinding på havet – følg restmængder i fællesområder

Miljøstyrelsen har udarbejdet et IT-system, der registrerer råstofindvindingsaktiviteter på havet.

Systemets formål er at beregne aktuelle estimater for restmængder i fællesområder, så tilladelsesindehavere og andre interesserede bedre kan følge mulighederne for fremtidig indvinding i fællesområderne. For hvert indvindingsområde er der oplysninger om den oprindelige tilladte mængde, seneste godkendte restmængde og – som noget nyt – et estimat for den aktuelle restmængde. Estimatet for restmængden er baseret på AIS-data indtil to dage forinden og opdateres dagligt.

Eneretsområderne auktions- og bygherreområder fremgår ligeledes af kortet. For disse områder kan der alene ses de oprindeligt tilladte mængder, og der er link til selve tilladelsen.

Gå direkte til IT-systemet (skal åbnes i Google Chrome).

Det nye IT-system er under udvikling, og de angivne restmængder er alene estimater. De indvundne mængder er ikke godkendt af tilladelsesindehavere eller Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler dog, at alle der indvinder råstoffer på havet anvender systemet som supplerende information om restmængder i fællesområder.

Der kan rettes henvendelse til Miljøstyrelsen, såfremt der er spørgsmål til restmængder i et givent indvindingsområde eller til selve IT systemet. Henvendelse kan ske ved at sende en mail til . Miljøstyrelsen forventer at arbejde videre med IT-systemet for senere at kunne erstatte tilladelsesindehavernes nuværende kvartalsvise indberetning. Målet er, at der skal ske en hurtigere indberetning fra tilladelsesindehaverne, så de nuværende estimater erstattes af godkendte restmængder. Det nye system forventes udviklet i 2020.