Råstofindvindingstilladelser på havet

Indvinding af råstoffer på havet må først ske, efter at man har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Reglerne om ansøgning om tilladelse til indvinding står i kapitel 3 i råstofbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1680 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen).

Kravene til ansøgning fremgår af §§ 8, 11 og 12 i råstofbekendtgørelsen.

Ansøgninger sendes via den digitale ansøgning: Link

Hvis der er problemer med selvbetjeningsløsningen, kan råstofteamet kontaktes pr. mail til raastof@mst.dk

Styrelsen sender normalt ansøgninger i høring hos berørte organisationer og myndigheder, som kan have interesse i sagen, jf. råstofbekendtgørelsens § 63. Efter endt høring træffer styrelsen afgørelse. Afgørelsen sendes til ansøger og andre parter m.v., jf. råstofbekendtgørelsens § 64, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Afgørelserne annonceres på Styrelsens hjemmeside. Tilladelser må normalt ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Generelle vilkår for indvinding fremgår af råstofbekendtgørelsens bilag 4.

Der kan opnås tre slags råstofindvindingstilladelser på havet:

  • Fællesområder, hvor alle, der søger, kan få tilladelse. Reglerne om fællesområder står i råstofbekendtgørelsens kapitel 6. Se eksisterende fællesområder.
  • Auktionsområder, hvor eneret til området opnås efter gennemførelse af auktion. Reglerne om auktioner står i råstofbekendtgørelsens kapitel 5. Læs mere om auktioner. Se aktuelle auktionstilladelser.
  • Bygherreområder, hvor bygherrer kan få eneret til indvinding til større opfyldningsopgaver og andre større anlægsarbejder eller til kystbeskyttelse. Reglerne om bygherreområder står i råstofbekendtgørelsen kapitel 7. Se aktuelle bygherretilladelser.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på raastof@mst.dk.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.