Råstofefterforskning

Råstofefterforskning på havet omfatter både geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser i det ansøgte eller anmeldte område.

Efterforskning efter råstoffer på havet må først ske, efter at man har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen. Hvis efterforskningen tager sigte på en fællesområdetilladelse eller forlængelse af en bygherretilladelse, jf. nedenfor, er det dog tilstrækkeligt at anmelde efterforskningen senest 4 uger før den påbegyndes. Reglerne om efterforskning efter råstoffer på havet står i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (herefter råstofbekendtgørelsen)

Ansøgning eller anmeldelse af efterforskning skal foregå via vores digitale selvbetjening.

Ansøgning om efterforskningstilladelse på havet: Link

Anmeldelse af efterforskning i tidligere miljøvurderede indvindingsområder: Link

Hvis der er problemer med selvbetjeningsløsningen, kan råstofteamet kontaktes pr. mail til raastof@mst.dk

Styrelsen sender ansøgninger og anmeldelser af efterforskninger i høring hos myndigheder, som kan have interesse i sagen.

Efter endt høring af en efterforskningsansøgning træffer Styrelsen afgørelse. Afgørelsen sendes til ansøger og andre parter m.v, jf. råstofbekendtgørelsens § 64. Der er herefter 4 ugers klagefrist. Tilladelser må normalt ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. Afgørelserne annonceres på styrelsens hjemmeside.

Generelle vilkår for efterforskning efter råstoffer på havet fremgår af råstofbekendtgørelsens bilag 1.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på raastof@mst.dk.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.