Kort og GIS-data

Styrelsen stiller digitale kort til rådighed med relevante oplysninger for råstofindvinding på havet.

Når der planlægges indvinding af råstoffer på havet, er det muligt at anvende forskellige digitale kortløsninger i forbindelse med de forskellige faser af arbejdet. Der findes i kortløsninger.

Systemets formål er at beregne aktuelle estimater for restmængder i fællesområder, så tilladelsesindehavere og andre interesserede bedre kan følge mulighederne for fremtidig indvinding i fællesområderne. For hvert indvindingsområde er der bl.a. oplysninger om den oprindelige tilladte mængde, og et estimat for den aktuelle restmængde. Estimatet for restmængden er baseret på AIS-data indtil to dage forinden og opdateres dagligt.

Eneretsområderne auktions- og bygherreområder fremgår ligeledes af kortet. For disse områder kan der alene ses de oprindeligt tilladte mængder, og der er link til selve tilladelsen.

Gå direkte til MARIS (skal åbnes i Google Chrome).

MARIS er under udvikling, og de angivne restmængder er alene estimater. De indvundne mængder er ikke godkendt af tilladelsesindehavere eller Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler dog, at alle der indvinder råstoffer på havet anvender systemet som supplerende information om restmængder i fællesområder.

Der kan rettes henvendelse til Miljøstyrelsen, såfremt der er spørgsmål til restmængder i et givent indvindingsområde eller til selve IT systemet. Henvendelse kan ske ved at sende en mail til Obfuscated Email.

Miljøstyrelsen arbejder videre med MARIS, som skal erstatte tilladelsesindehavernes nuværende kvartalsvise indberetning fra 2022. Målet er, at der skal ske en hurtigere indberetning fra tilladelsesindehaverne, så restmængderne bliver mere præcise.

På kortet kan man se aktive indvindingsområder (auktionsområder, fællesområder, bygherreområder) samt områder, hvor der er givet tilladelse til eller anmeldt råstofefterforskning. 

Gå direkte til kortet

Kortene opdateres i det omfang, der sker ændringer.

For fællesområderne er der oplysninger om den resterende tilladelsesmængde i de enkelte områder. Disse oplysninger opdateres fire gange årligt ca. to måneder efter udløbet af et kvartal.

Tabeller over efterforsknings- og indvindingsområderne kan downloades i forskellige formater til brug i andre geografiske informationssystemer. Funktionen til download findes i menuen ”Værktøjer”. Her vælges, hvilke temaer der ønskes og i hvilket format og projektion, tabellerne skal anvendes.

Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning til hjælpemenuen, med særlige eksempler om råstofkort. Hent vejledningen

Har du spørgsmål til MiljøGIS, er du velkommen til at henvende dig til råstofpostkassen på Obfuscated Email

Databasen indeholder oplysninger om kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: Indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Gå til den marine råstofdatabase (MARTA).

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.