Miljøstyrelsens GMO opgaver

Miljøstyrelsen administrerer reglerne på den miljømæssige del af indesluttet anvendelse af genmodificerede organismer i forskning og produktion.

Hvis du arbejder med Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), skal du i kontakt med Miljøstyrelsen. Vi administrerer den miljømæssige regulering af indesluttet anvendelse af GMO inden for forskning, produktion og transport.

Ifølge direktivet 2009/41/EF er ”indesluttet anvendelse” defineret som: ”enhver aktivitet, hvor mikroorganismer modificeres genetisk, eller hvor sådanne GMM'er dyrkes, oplagres, transporteres, destrueres, bortskaffes eller anvendes på en hvilken som helst anden måde, og hvor der anvendes specifikke indeslutningsforanstaltninger for at begrænse deres kontakt med og sikre et højt beskyttelsesniveau for befolkningen og miljøet."

I Danmark omfatter indesluttet anvendelse også genetisk modificerede planter eller dyr.

I Miljøstyrelsens GMO-sektion kan du få information om vores arbejde med GMO på forskellige områder, og ikke mindst finde ud af, hvilke krav, der er til din virksomhed.

Definition af GMO

GMO er en forkortelse for Genetisk Modificerede Organismer. Herunder forstås bl.a. dyr, planter og mikroorganismer som kunstigt har fået ændret arvematerialet.

Ved GMO forstås planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og virus, hvori der forekommer nye sammensætninger af det genetiske materiale, som ikke opstår på naturlig måde. 

Dette betyder, at en organisme har fået arvemateriale fra en anden type organisme (f.eks. en bakterie, der har fået et gen fra en plante), har fået fjernet dele af sit arvemateriale, eller at der har været brugt specielle teknikker. De specielle teknikker kan f.eks. være teknikker til direkte at indføre DNA i en organisme eller til fusion af to celler, der ikke naturligt vil kunne smelte sammen. 

For at være omfattet af GMO-reglerne skal organismen være levedygtig, dvs. være i stand til at formere sig. Det betyder, at f.eks. nøgent DNA (rent DNA) ikke er omfattet af GMO-reglerne. Det betragtes i stedet som et kemikalie. Der findes ingen nedre fortyndings- eller mængdegrænse for definitionen på GMO’er.

Tre anvendelser af GMO'er

Regulering af GMO’er i Danmark er harmoniseret i forhold til de øvrige EU landes lovgivning. Dog er den danske lov bredere i sit anvendelsesområde, idet loven også indeholder bestemmelser om transport og import samt om indesluttet anvendelse af planter og dyr.

Den danske lovgivning skelner primært imellem tre anvendelser af genetisk modificerede organismer:

  • Anvendelse af GMO'er til forsøgsudsætninger (administreres af Landbrugsstyrelsen)
  • Anvendelse af GMO'er til markedsføring (administreres af Landbrugsstyrelsen)
  • Anvendelse af GMO'er under indesluttede forhold (administreres af Miljøstyrelsen)

Miljøstyrelsen godkender

Miljøstyrelsen har ansvaret for at behandle ansøgninger om tilladelse til brug af GMO’er, som skal godkendes efter reglerne i lov om miljø og genteknologi, når det gælder forskning eller produktion under indesluttede forhold, f.eks. genmodificerede bakterier til fremstilling af enzymer, som anvendes ved fremstilling af blandt andet vaskemidler og levnedsmidler.

Læs mere om Produktion med GMO eller Forskning med GMO.

Miljøstyrelsen fører tilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for godkendelse overholdes, for så vidt angår:

  • Generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi
  • Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
  • Efterlevelse af påbud og forbud efter loven
  • Laboratorie, laboratorieområder, storskalaanlæg og produktion, hvor der arbejdes med genmodificerede planter, dyr og mikroorganismer for så vidt angår forhold, der vedrører det ydre miljø.

Lov om miljø og genteknologi harmoniserer miljøreglerne for brug af GMO. I Danmark arbejder en række forskellige myndigheder med regulering af GMO’er, for eksempel Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. 

Læs mere om andre myndigheder på GMO-området.

Læs mere om hvilke regler Miljøstyrelsen regulerer i forbindelse med indesluttet anvendelse af GMO på Regulering.