Regulering af GMO

Miljøstyrelsen administrerer miljøreglerne for brug af genetisk modificerede organismer (GMO'er), indenfor forskning og produktion.

Anvendelse af genteknologi reguleres i Danmark efter lov om miljø og genteknologi.

Loven har til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal desuden medvirke til at beskytte menneskets sundhed i forbindelse med genteknologi.

Regulering af GMO’er i Danmark er således harmoniseret i forhold til de øvrige EU-landes lovgivning. Dog er den danske lov bredere i sit anvendelsesområde, idet loven også indeholder bestemmelser om transport og import, samt om indesluttet anvendelse af planter og dyr.

Den danske lov om miljø og genteknologi er den nationale gennemførsel af EUs direktiv 2009/41/EF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer  

Derudover gennemfører den danske lov Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF der administreres af Landbrugsstyrelsen

I den grønne kasse til højre findes en række links til regler, der vedrører GMO. Alle links fører til Retsinformation, der er statens juridiske online informationssystem. Denne giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager.

EU-direktiver

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF

Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer

Læs mere om EU-reglerne på EU-kommissionens hjemmeside , herunder også de uddybende noter, der er udarbejdet.