Akvakultur

Akvakultur dækker over opdræt af fisk, skaldyr og tang. Fiskeopdræt foregår både i havet (havbrug) og på land (dambrug og RAS-anlæg).

Opdræt af fisk i havbrug foregår i store cirkulære net, der holdes flydende ved hjælpe af flyderinge forankret til havbunden. Dambrug foregår på land med vand indledt fra vandløb eller grundvand, hvor det ledes til udgravede damme med fisk og efterfølgende ledes tilbage til miljøet.

Fiskeopdræt kan også foregå i højteknologiske, indendørs anlæg, hvor vandet pumpes ind og recirkuleres, kaldet RAS anlæg. RAS-anlæg kan drives både med ferskvandsopdræt og saltvandsopdræt.

Vandmiljø og miljøpåvirkninger fra fiskeopdræt

En fællesnævner for fiskeopdræt er kontakten med vandmiljøet, hvortil der udledes næringsstoffer fra foder og fækalier samt medicin og miljøfremmede stoffer (f.eks. desinfektionsmidler og kobber).

Næringsstoffer kan føre til iltsvind og påvirker tilstanden i vores vandmiljøer. På grund af denne udledning er dambrug og havbrug listevirksomheder (forurenende virksomhed) og skal miljøgodkendes, før de kan etableres, ændres eller udvides. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår som virksomheden skal overholde.

Miljøstyrelsen har ansvaret for at miljøgodkende havbrugene, mens de landbaserede anlæg kræver miljøgodkendelse af den lokale kommune.