Havbrug

Opdræt af fisk i havbrug foregår i store cirkulære net, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge forankret til havbunden.

I Danmark opdrættes der overvejende regnbueørreder i havbrug. Der er 19 havbrug i Danmark, som tilsammen producerer ca. 10.000 tons fisk om året. Produktionsperioden er på ca. 7-9 måneder fra april til oktober/november. Produktionen er baseret på mindre sættefisk som opdrættes i ferskvandsdambrugene, og dernæst udsættes i havbrugene, hvor de i løbet af produktionssæsonen når en størrelse på ca. 2-4 kilo.

Netburene optages som udgangspunkt om vinteren, hvor de rengøres og repareres til den kommende produktionssæson. 

Miljøpåvirkninger fra havbrug

Produktion af fisk i havbrug påvirker miljøet ved udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. Dertil kommer udledning af antibegroningsmidler fra netburene (kobber) og medicinrester. Den udledte mængde af næringsstoffer indgår i den totale pulje af udledt kvælstof og fosfor til det marine miljø, som bl.a. bidrager til algeopblomstringer, der kan påvirke vandmiljøet negativt. Ekskrementer og foderspild kan bundfældes under netburene, hvilket kan påvirke bundens plante- og dyreliv under havbruget.

Regulering og miljøbeskyttelse

Havbrug er listevirksomheder (forurenende virksomhed) og skal miljøgodkendes, før de kan etableres, ændres eller udvides, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven  og § 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Havbrug er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt I 205 og defineres som ”opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder”.

Havbrug indgår desuden på bilag 2 i miljøvurderingsloven, hvilket betyder, at det i forbindelse med ansøgning om etablering af et havbrug skal vurderes, hvorvidt havbrugets miljøpåvirkning er væsentlig, og i givet fald skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Indsatsbekendtgørelsens § 8 sikrer, at eventuelle nye havbrug er forenelige med vandplanerne. Tilsvarende skal habitatreglerne iagttages med henblik på at sikre, at internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder ikke påvirkes negativt af havbrugsdriften.

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for havbrug.

Placeringstilladelser til havbrug efter fiskeriloven

Der kræves desuden en placeringstilladelse efter fiskeriloven til at etablere og drive havbrug. Ansøgning om placeringstilladelse skal sendes til Miljøstyrelsen (mst@mst.dk), som siden januar 2018 har været myndighed på området. Det fremgår på nuværende tidspunkt af bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug, at ansøgninger skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, men dette vil blive rettet.

Der er årlig ansøgningsfrist den 1. april for ansøgning om placeringstilladelse til havbrug i Kattegat. For øvrige havområder er der ingen frist. 

Se bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug

Havplanen

Havbrug indgår i den samlede planlægning af det danske havareal, som finder sted inden for rammerne af Danmarks Havplan. Der er i havplanen udlagt såkaldte udviklingszoner til havbrug, som omfatter de områder, der i dag anvendes til havbrugsdrift, samt alle de områder, der indgår i verserende ansøgninger om nye havbrug.

Miljøindberetninger

Indberetning af havbrugenes miljøforhold sker hvert år til Miljøstyrelsen og danner grundlag for Miljøstyrelsens administrative tilsyn med havbrugene.