Værd at vide om ordningen

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Hvad dækker tilskuddet ikke?

  • Det forudgående arbejde til og selve ansøgningen om tilskud til trin 1 (Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt)
  • Eventuelle gebyrer til miljøgodkendelse af biocoversystem hos miljømyndighed
  • Vedligeholdelse af biocoversystemet efter sidste tilskudsdækkede monitering
  • Eventuelle afgifter på materialer til biocoverprojektet (læs mere om afgifter nedenfor)
  • Udgifter, der kan henregnes til almindelig slutafdækning, i tilfælde hvor biocover etableres i forbindelse med en slutafdækning

Er et biocover overhovedet muligt på arealet?

Hvis deponeringsanlægget eller lossepladsen ligger i beskyttet område, skal det undersøges, om der kan gives tilladelse til etablering af et biocoversystem. Helt generelt skal det overvejes, om et biocoversystem kan integreres i den nuværende benyttelse af området og man bør også orientere sig om fremtidsplanerne for området, så et biocover ikke etableres forgæves.

Miljøgodkendelse af biocover

For anlæg, der er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, skal der indhentes godkendelse til etablering af biocover hos Miljøstyrelsen Virksomheder, som er godkendende myndighed. Miljøstyrelsen har foretaget en generel miljøvurdering af biocover, og i de fleste tilfælde, hvor et biocover etableres som en del af slutafdækningen, vurderes et biocover ikke at medføre øget forurening. Derfor forventer Miljøstyrelsen at godkendelsen kan meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41 med supplerende vilkår for monitering og vedligeholdelse af biocoveret. I særlige tilfælde, hvor det ansøgte biocover har et omfang, der vurderes at kunne medføre forøget forurening, vil godkendelsen kræve ansøgning om ny miljøgodkendelse inkl. VVM-anmeldelse.

Afgifter

SKAT har tidligere givet en generel vurdering over for Miljøstyrelsen, at etablering af et biocover på en deponeringsenhed, som allerede er slutafdækket og nedlukket, som udgangspunkt ikke er omfattet af afgiftspligten efter affaldsafgiftsloven (da der ikke vil være tale om deponering af affald). Afgiftsspørgsmålet er dog ansøgers ansvar, og er ansøger usikker herpå, har ansøger mulighed for at anmode om et bindende svar eller en vejledende udtalelse fra SKAT. Et bindende svar er bindende for SKAT i op til 5 år. Vurderes en anmodning om bindende svar at være at principiel karakter, skal anmodningen forelægges for Skatterådet, som herefter vil træffe en afgørelse. Afgørelser fra Skatterådet offentliggøres i anonymiseret version, så fremtidige ansøgere kan benytte den principielle afgørelse.

Moms

Tilskud er ekskl. moms. Således skal udgifter i ansøgningsbudgetter, regnskaber og fakturaer opgives ekskl. moms.

Skat

Miljøstyrelsen indberetter årligt udbetalinger af tilskud til skattemyndighederne.

Ændringer af projektet undervejs i forløbet

Væsentlige ændringer af projektet – herunder forlængelse af tidsplanen, udvidelse af budgettet samt udskiftning af kontaktperson – kan alene ske med Miljøstyrelsens skriftlige godkendelse. Der kan udelukkende forventes godkendelse af ændringer, såfremt tungtvejende grunde taler herfor. Mindre justeringer af projektet i forhold til projektansøgningen kan uden videre foretages, såfremt de ikke vil påvirke projektets økonomi, tidsplan eller biocover-systemets effektivitet i en væsentlig grad.

Offentliggørelse af resultater

Afrapporteringer, resultater mv., som Miljøstyrelsen modtager som led i projektet, kan anvendes til andre formål, og Miljøstyrelsen kan dermed offentliggøre oplysningerne.

Som ansøger bør man læse og løbende orientere sig i bekendtgørelsen, der sætter rammerne for tilskudsordningen. Derudover er der relevant vejledning at finde her på hjemmesiden, så det er god idé at vende tilbage til hjemmesiden, efterhånden som man bevæger sig frem i projektet.