Etablering og monitering af biocoversystemer på affaldsdeponeringsanlæg

Miljøprojekt nr. 1817, 2016 Denne vidensopsamling har til formål at formidle nationale og internationale erfaringer med biocover-teknologien, samt give DTU Miljøs anbefalinger til etablering og monitering af biocover-systemer på deponeringsanlæg og lossepladser. Miljøstyrelsen udgiver i forbindelse med lancering af tilskudsordningen til biocover en bekendtgørelse og vejledende tekster på mst.dk/biocover, der tilsammen sætter regler og retningslinjer for tilskudsansøgning samt etablering og monitering af biocover-systemer under tilskudsordningen.

Deponeret organisk affald producerer deponigas som, hvis den frigives til atmosfæren, bidrager væsentligt til drivhuseffekten i kraft af gassens metanindhold. Biocover-teknologien udnytter biologisk oxidation i overdækningslag eller filtre, med kompost eller tilsvarende materiale, til at omdanne metanen i deponigassen til kuldioxid og vand. Herved kan klimapåvirkningen fra deponeringsanlæg og gamle lossepladser nedbringes betydeligt.

Vidensopsamlingen opstiller forslag til, hvornår biocover-teknologien kan være relevant, og giver eksempler på, hvordan biocover-systemer kan etableres og efterfølgende moniteres. Der gives en detaljeret indføring i de mikroorganismer, der varetager metanoxidationsprocessen; og de vigtigste faktorer, som gør biocover-systemer funktionelle og effektive, fremhæves. Metanoxidationsrater for forskellige materialer rapporteres, med fokus på jord og kompost, og der gives konkrete forslag til afprøvning og valg af materialer.

Forskellige alternativer til biologisk metanoxidation beskrives også – herunder gasopsamling med energiudnyttelse eller affakling. Biocover-systemer kan etableres som selvstændige løsninger på deponeringsanlæg eller losseplader, uden forudgående gashåndtering, eller i forlængelse af igangværende gasopsamling, der ikke længere kan opretholdes på rentabel eller miljømæssigt forsvarlig vis.

Eksisterende biocover-systemer i Danmark og udlandet gennemgås, og der præsenteres en protokol, som DTU Miljø har udviklet i forbindelse med etableringen af de tre første veldokumenterede biocover-systemer i Danmark.

Læs publikation