Hvad dækker tilskuddet?

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Hvad dækker tilskuddet?

Der kan søges om tilskud til dækning af ansøgers omkostninger til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt (trin 1) hhv. gennemførelse af biocoverprojekt (trin 2).

Biocover-tilskudsordningen kan dække ansøgers omkostninger til:

 • Trin 1: Udførelse af baselineundersøgelse, herunder to totalmålinger og en overfladescreening, ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse, og afrapportering af baselineundersøgelsen. Der kan maksimalt dækkes op til 300.000 kr. i trin 1.
 • Trin 2: Gennemførelse af biocoverprojekt, herunder detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling ved totalmåling og overfladescreening, eventuel udbedring efter etablering og opfølgende måling, fire efterfølgende moniteringer og eventuel vedligeholdelse af biocoversystemet indtil sidste tilskudsdækkende monitering. 

Til begge trin kan følgende omkostninger dækkes:

 • Ansøgers egne udgifter
 • Rådgiverydelser
 • Entreprenøromkostninger
 • Materialer
 • Udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab. 

Hvad dækker tilskuddet ikke?

 • Det forudgående arbejde til og selve ansøgningen om tilskud til trin 1 (Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt)
 • Eventuelle gebyrer til miljøgodkendelse af biocoversystem hos miljømyndighed
 • Vedligeholdelse af biocoversystemet efter sidste tilskudsdækkede monitering
 • Eventuelle afgifter på materialer til biocoverprojektet
 • Udgifter, der kan henregnes til almindelig slutafdækning, i tilfælde hvor biocover etableres i forbindelse med slutafdækning
 • Driftmidler, eksempeltvis strøm til pumper eller anden service.

Hvilke biocoversystemer dækkes?

Som det fremgår af tilskudsordningens bekendtgørelse § 2, defineres et biocover som: System til reduktion af metanemission fra et deponeringsanlæg eller en losseplads, som baserer sig på biologisk metanoxidation ved hjælp af kompost eller tilsvarende materiale, der understøtter metanoxiderende mikroorganismer. Den afgørende faktor er således, om systemet benytter metanoxiderende mikroorganismer til at nedbringe metanemissionen.

Følgende typer af biocoversystemer kan der ansøges om tilskud til:

 • Fuldt dækkende biocover: Hele deponiets overflade dækkes med et metanoxiderende lag.
 • Biovinduesystem: Dele af deponiets slutafdækning udskiftes med biovinduer bestående af et metanoxiderende lag oven på et gasfordelingslag, hvortil deponigassen strømmer passivt.
 • Biofilter: Deponigassen ledes enten passivt eller aktivt igennem et volumen metanoxiderende materiale, som enten har kontakt til atmosfæren eller befinder sig i en lukket beholder.
 • Biogrøft: En grøft med gasfordelingslag og metanoxiderende materiale, som omkranser randen af deponiet og modtager deponigas som strømmer vandret ud af deponiet.
 • Kombinationsløsning: En kombination af ét eller flere af ovenstående systemer.

Såfremt en ansøger ønsker at etablere et biocover-lignende system, der ikke falder inden for ovenstående kategorier, skal Miljøstyrelsen kontaktes med henblik på at afgøre, om det pågældende system kan betragtes som et biocover system i henhold til bekendtgørelsen.

Læs mere om biocoversystemer og etableringen af dem i Vidensopsamling – Etablering og monitering af biocoversystemer på deponeringsanlæg

Biocover-tilskudsordningen retter sig alene mod biocover-systemer, og der kan således ikke ydes tilskud til etablering af gasudnyttelsesanlæg, eller til udvidelse af eksisterende gasudnyttelsesanlæg. Biocover som metode til reduktion af drivhusgassen metan fra deponeringsanlæg og lossepladser supplerer den kendte teknologi med indvinding af gas, der har til formål at opsamle og udnytte deponigassen til varme- og elektricitetsproduktion.

Et eller flere projekter

Der kan være tilfælde, hvor der på samme deponeringsanlæg eller losseplads ønskes biocover på flere separate celler eller etaper. I udgangspunktet vil der her være tale om ét projekt og således én ansøgning (pr. trin) fra deponeringsanlægget eller lossepladsen.

Et deponeringsanlæg eller en losseplads kan indeholde flere etaper og celler. En etape er en tidsafgrænset enhed, og en celle er en afgrænset og veldefineret del af en deponeringsenhed, jf. deponeringsbekendtgørelsen. Der kan således være flere celler i en etape, ligesom der også kan være flere etaper i en celle.  Hvis ansøger påtænker at etablere biocover på fIere celler eller etaper, skal det i udgangspunktet følges ad i samme projekt. Det vil sige: én ansøger; ét projektforløb.

Hvis ansøger vurderer, at det er mere relevant og lige så kosteffektivt, at køre de separate celler eller etaper som særskilte projekter, kan der tages en dialog med Miljøstyrelsen om det.