Ansøgningsguide til produktion

En ansøgning om en produktionsgodkendelse med GMO’er skal indeholde en række forskellige oplysninger, der alle er specificeret i bekendtgørelserne om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer og om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr.

En godkendelse til produktion med GMO’er sker på baggrund af en ansøgning, som skal sendes elektronisk eller per brev til Miljøstyrelsen, der behandler den i samarbejde med den kommune, hvor virksomheden ligger.

Kommunen eller enheden Virksomheder i Miljøstyrelsen udarbejder en eventuel Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) og en miljøgodkendelse af produktionen. Miljøstyrelsen laver selve GMO-godkendelsen af produktionen, der indeholder oplysninger om produktionsorganismen, produktionsanlæggets indretning, driften og om de foranstaltninger, der skal til for at begrænse en udledning fra produktionen. Desuden indeholder en godkendelse specifikke krav til og vilkår for produktionsaktiviteten.

Miljøstyrelsen har udarbejdet blanketter til anmeldelse af produktion med GMO:

Blanket til anmeldelse af produktion med GMO

Blanket til anmeldelse af produktion med GMO i allerede godkendte faciliteter

Produktionen skal risikovurderes før den kan påbegyndes.

Risikovurderingen skal sendes til Miljøstyrelsen sammen med ansøgning om produktion. 

Blanket til risikovurdering

Krav til ansøgningen

En ansøgning om en produktionsgodkendelse med GMO’er skal indeholde en række forskellige oplysninger, der alle er specificeret i bekendtgørelserne om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer og om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr. 

Bemærk, at det er kravene i bekendtgørelserne, som du skal overholde, når der ansøges. Listen nedenfor er blot en hjælp:

Liste over, hvad ansøgningen skal indeholde:  

 • Navn på virksomheden og de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed, samt oplysning om deres uddannelse og kvalifikationer.
 • Anlæggets adresse og generel beskrivelse af bygningerne.
 • En beskrivelse af arten af det arbejde, som vil blive gennemført.
 • Klassen af indesluttet anvendelse. Læs mere om klassifikation.
 • Den eller de anvendte recipienter, donorer og parentale organismer eller eventuelt det eller de anvendte vært-vektorsystemer.
 • Oprindelsen for det genetiske materiale, som er involveret i den genetiske modifikation, og dette materiales tilsigtede funktion.
 • GMO’ens identitet og kendetegn.
 • Formålet med den indesluttede anvendelse, herunder de forventede resultater.
 • Tilnærmet kulturomfang.
 • Beskrivelse af de planlagte indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, herunder oplysninger om forvaltning af det affald der frembringes, dets behandling, endelige form og bestemmelse.
 • Risikovurdering – en vurdering af de miljø-, natur og sundhedsmæssige risici. Læs mere om risikovurdering.
 • Oplysninger om inaktivering og bortskaffelse af affald.
 • Specifikke risici, der skyldes anlæggets placering.
 • De anvendte forebyggende foranstaltninger såsom sikkerhedsudstyr, alarmsystemer og indeslutningsmetoder
 • Procedurer og planer til kontrol med, at indeslutningsforanstaltningerne fortsat er effektive
 • En beskrivelse af de oplysninger, som gives de ansatte
 • Såfremt der foreligger særlig fare for det ydre miljø, skal virksomheden udarbejde en beredskabsplan før produktionen påbegyndes. Beredskabsplanen skal sendes i kopi til Miljøstyrelsen. 
  Læs mere om beredskabsplaner.

Du kan læse mere om de forskellige krav i Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer og i Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr.

Indsendelse af ansøgningen 

Hele ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen: 

Miljøstyrelsens GMO postkasse: Obfuscated Email  

Eller til Miljøstyrelsens adresse: 

Pesticider & Biocider

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

Att. GMO produktion

Sagsbehandlingstid og varighed af tilladelsen

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af en produktion i klasse 1 eller 2, indenfor 45 dage efter modtagelse af en fuldt belyst ansøgning. Ved anmeldelse om anvendelse af nye produktionsorganismer, på lokalitet der allerede har en produktionsgodkendelse, kan virksomheden påbegynde produktionen 14 dage efter, at Miljøstyrelsen har modtaget en fuldt belyst ansøgning, med mindre Miljøstyrelsen meddeler andet. En godkendelse gælder i otte år.

Høring

Miljøstyrelsen har pligt til at foretage høring af naboer til virksomheden, der har ansøgt om produktionsgodkendelse. Dette sker ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside.