Regulering

Miljøstyrelsen administrerer miljøreglerne for brug af genetisk modificerede organismer (GMO'er), indenfor forskning og produktion.

Anvendelse af genteknologi reguleres i Danmark efter lov om miljø og genteknologi .

Loven har til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal desuden medvirke til at beskytte menneskets sundhed i forbindelse med genteknologi.

Regulering af GMO’er i Danmark er således harmoniseret i forhold til de øvrige EU-landes lovgivning. Dog er den danske lov bredere i sit anvendelsesområde, idet loven også indeholder bestemmelser om transport og import samt om indesluttet anvendelse af planter og dyr.

Den danske lov om miljø og genteknologi er den nationale gennemførsel af EUs direktiv 2009/41/EF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer  

Derudover gennemfører den danske lov EUs direktiv nr. 2001/18/EF af 12. marts 2001 om undsætning i miljøet af genetisk  modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (også kaldet 'undsætningsdirektivet') der administreres af Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen beregner sig gebyr for arbejdet med godkendelser og tilsyn med produktionstilladelser.