Fakta om håndtering af jord og bygge- og anlægsaffald

Ulovlig håndtering af jord og bygge- og anlægsaffald indgår som et vigtigt element i TV2s nye dokumentar ”Den sorte svane”. Men hvordan er reglerne for håndtering og flytning af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald egentlig? Hvem er myndighederne på området? Det kan du læse mere om i faktaarket her, som også linker dig videre til de præcise juridiske tekster i love og bekendtgørelser.

Regler for flytning af jord

 • Jord, som man gerne vil bortskaffe, er som oftest affald.
 • I Danmark har vi regler om hvordan man flytter forurenet jord.
  Dette er for at sikre, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, placeres i nærheden af følsomme naturområder, eller placeres et sted, hvor den kan udgøre en risiko for miljø eller sundhed.
 • Reglerne gælder både for private borgere og grundejere, der
  graver jord op af haven, og for store entreprenørvirksomheder,
  der flytter mange tons jord. Generelt skal enhver, der flytter jord
  eller anvender jorden, sikre at det ikke forårsager skade på natur, miljø og menneskers sundhed.
 • Den som flytter forurenet jord har pligt til lave en anmeldelse af
  flytningen af forurenet jord til den kommune, hvor jorden
  kommer fra. Kommunen har 4 uger til at indhente evt. yderligere oplysninger om jorden, inden den må flyttes. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, kan jorden flyttes umiddelbart efter at anmeldelsen er modtaget af kommunen.
 • Anmelderen af jordflytningen skal sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret før flytning, eller, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageranlæg, at dette sker på modtageranlægget.
 • Formålet med analyserne er, at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype, så man kan finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden.
 • Hvis jorden flyttes fra en kommune til en anden kommune, skal kommunen, hvor jorden flyttes fra, sende en kopi af anmeldelsen til den kommune der modtager jorden. Dette gælder dog ikke hvis det er et godkendt modtageranlæg, som modtager jorden.
 • Transportøren af jorden skal under transporten have et eksemplar af anmeldelsen, og skal fremvise sedlen, hvis myndighederne forlanger det.
 • Modtageren af jorden, som typisk er et modtageranlæg, skal opbevare denne anmeldelse/følgeseddel i min. 2 år. Modtageranlægget skal, når de har modtaget det forurenede jord, sende eksemplar af følgesedlen med kvittering for modtagelse til kommunen i den kommune, hvorfra jorden kommer.
 • Anmeldelsen og følgesedlen gør det muligt for kommunen, at holde styr på, hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den er kommet hen.
 • Kommunen har tilsynet med jordflytning.
 • Hvis nogle oplever eller får viden om, at der ulovligt er blevet dumpet forurenet jord, skal de kontakte kommunen, da det er kommunen som er myndighed.

Regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald

 • I forbindelse med nedrivning af bygninger opstår der affald.
 • I Danmark har vi regler om hvordan man, ved nedrivning af bygninger, skal kortlægge bygningen for problematiske stoffer og anmelde affaldet til kommunen. Dette er for at sikre, at bygherren ved, hvad affaldet indeholder af problematiske stoffer og sikrer, at affaldet håndteres korrekt under dets transport og efterfølgende behandling.
 • Reglerne gælder både for private borgere og virksomheder, så længe der er tale om nedrivningsarbejde, renoveringsarbejde eller vedligeholdelsesarbejde af bygninger, anlæg eller dele heraf. Reglerne gælder også, hvis der sker udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.
 • Bygherren skal forud for byggearbejdet foretage en screening af bygningen eller anlægget og derved finde ud af, om der har været anvendt problematiske stoffer ved opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget. Screeningen har betydning for den efterfølgende håndtering af affaldet.
 • På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget, som kan indeholde problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.
 • Bygherren skal lave en anmeldelse til kommunen inden nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejdet starter. Derved sikres det, at kommunen så tidligt i processen som muligt får kendskab til byggearbejdet. Kommunen har 2 uger til at reagere på anmeldelsen. Bygherren skal løbende ajourføre anmeldelsen.
 • Kommunen giver anmeldelsen et unikt løbenummer.
 • Når bygge- og anlægsaffaldet transporteres, skal personen der transporterer affaldet, ved aflevering af affaldet, fremvise anmeldelsen og løbenummeret. Modtageren ved dermed, hvor affaldet stammer fra. Kommunen har anmeldelsen i deres system og ved derfor, hvor affaldet befinder sig.
 • Modtageanlægget skal indberette til kommunen, når de modtager affaldet. Løbenummer skal fremgå af indberetningen.
 • Kommunen har tilsynet med at reglerne overholdes.
 • Hvis nogle oplever eller får viden om, at der ulovligt er blevet dumpet bygge- og anlægsaffald, skal de kontakte kommunen, da det er kommunen som er myndighed.