Anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

Nedenfor finder du reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Screening og kortlægning af problematiske stoffer

Inden der udføres renoverings-, nedrivnings- og/eller vedligeholdelsesarbejde, skal der udarbejdes en anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet til den pågældende kommune, hvor arbejdet udføres. Denne anmeldelse skal sendes til kommunen minimum 2 uger før, at arbejdet påbegyndes. Ifølge § 68 og § 69 Affaldsbekendtgørelsen skal der foretages både en screening og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald ved følgende byggearbejde:

 • Der frembringes af 1 ton affald eller mere ved nedrivnings-, renoverings- og/eller vedligeholdelsesarbejder af bygning, anlæg eller dele heraf eller
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 til udgangen af 1977.

Bygherre skal foretage en screening (gennemgang) af bygning, anlæg eller dele heraf for at afdække, om der kan være problematiske stoffer f.eks. asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner til stede.

Resultaterne fra screeningen skal herefter bruges til at udføre en kortlægning (baseret på analyser). Kortlægningen skal udpege bygningselementerne, der indeholder problematiske stoffer, hvis de er konstateret. Med viden om indholdet af problematiske stoffer i bygningen forud for projektets opstart, er det muligt at planlægge håndtering og bortskaffelse af affaldsmængderne miljø- og sundhedsmæssigt korrekt.

Både screening og kortlægning skal indgå i anmeldelsen til kommunen.

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Ifølge § 69 og § 72 i Affaldsbekendtgørelsen skal anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Anmeldelsesdato
 2. Bygherrens navn og adresse
 3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen, jf. § 68
 6. Dato for kortlægningen, jf. § 68
 7. Byggeår og eventuelle renoverings år
 8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer
 9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, jf. § 68, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
  1. Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl
  2. Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret
  3. Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret
 10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner
 11. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.