§ 25-tilladelse til Gasledning til Lolland-Falster

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet og Evida tilladelse til etablering af projektet om etablering af en gasledning fra Everdrup i Næstved Kommune til Nakskov i Lolland Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 10. juni 2022. J.nr. 2021-38533.

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via e-mail: mst@mst.dk, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Ansøgning

- Miljøstyrelsens § 25-tilladelse

- Høringsnotat (individiel besvarelse)

- Høringssvar

- Miljøkonsekvensrapport (inkl. bilag 1, 2 og 4)

- Bilag 3 Støjnotat

- Bilag 5 Naturkortlægningsrapport

- Bilag 5 Naturkortlægningsrapport kort 1_12

- Bilag 6 Støjredegørelse for farvandskrydsninger

 - Bilag 7 Udledning af trykprøvevand til havet

 - Bilag 8 OML beregning af MR stationer

- Bilag 9 Vurdering af suspenderet stofkoncentrationer fra blow out – hav (opdateret d. 10.02.2022)

- Bilag 10 Digesynsrapporter

- Bilag 11 Beredskabsplan

 - Udkast til udledningstilladelse, Færgestrømmen (Vordingborg Kommune)

- Udkast til udledningstilladelse, Grønsund (Guldborgsund Kommune)

- Udkast til udledningstilladelse, Guldborgsund (Guldborgsund Kommune)

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henvises til projektets hjemmeside:  Gasledning til Lolland-Falster