Gasledning til Lolland-Falster: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for landdelen af projektet Gasledning til Lolland-Falster. Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 21 marts 2022. Miljøstyrelsen vil herefter tage endeligt stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at Energinet og Evida ønsker, at etablere en ca. 115 km lang gasrørledning fra kompressorstation Everdrup i Næstved Kommune til Nakskov i Lolland Kommune.
Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til en § 25-tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven samt udkast til udledningstilladelser for udledning af trykprøvevand til Færgestrømmen, Grønsund og Guldborg Sund. Vordingborg og Guldborgsund Kommuner er myndighed i forhold til udledningstilladelserne.

Miljøkonsekvensrapporten inkl. bilag og tilhørende udkast til tilladelser kan findes nedenfor:

• Ansøgning
• Miljøkonsekvensrapport (inkl. bilag 1, 2 og 4)
• Bilag 3 Støjnotat
• Bilag 5 Naturkortlægningsrapport
• Bilag 5 Naturkortlægningsrapport_kort_1_12• Bilag 6 Støjredegørelse for farvandskrydsninger (komprimeret)

• Bilag 7 Udledning af trykprøvevand til havet
• Bilag 8 OML beregning af MR stationer
• Bilag 9 Vurdering af suspenderet stofkoncentrationer fra blow out – hav (opdateret d. 10.02.2022)
• Bilag 10 Digesynsrapporter
• Bilag 11 Beredskabsplan

• Udkast til § 25-tilladelse (Miljøstyrelsen)
• Udkast til udledningstilladelse, Færgestrømmen (Vordingborg Kommune)
• Udkast til udledningstilladelse, Grønsund (Guldborgsund Kommune)
• Udkast til udledningstilladelse, Guldborgsund (Guldborgsund Kommune)

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Henvendelse
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og senest den 21. marts 2022 sendes til Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk eller Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2021-54716 på henvendelsen.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan også tilgås på https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/gasledning-til-lolland-falster/

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Energistyrelsen er myndighed for de dele af projektet, som krydser havet. Link til Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/service/hoeringer/offentlig-hoering-af-miljoekonsekvensrapporten-lolland-falster

Samtidig med miljøkonsekvensrapporten offentliggør Bolig- og Planstyrelsen forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljørapport for gasledning til Lolland-Falster. Link til Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.