Værktøjer til vurdering af jord

Miljøstyrelsen udvikler og anvender forskellige redskaber til at vurdere en jordforurening og dens oprydningsmuligheder.

IT-værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.

Miljøstyrelsen har udviklet et regneark, som kan bruges i arbejdet med at risikovurdere forurenede grunde. Programmet kaldes for JAGG (Jord, Afdampning, Gas, Grundvand). Det brugervenlige regneark kan fx beregne afdampning fra jordforurening og risikoen for forurening af grundvandet.

JAGG skal ses i sammenhæng med Miljøstyrelsens vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter fra 1998. Vejledningen handler blandt andet om risikovurdering af en jordforurening i forhold til grundvandet og afdampning af forurenende stoffer til inde- og udeluften. JAGG-programmet kan kun anvendes med forudgående grundigt kendskab til vejledningen. Læs derfor brugermanualen inden du går i gang.

JAGG-regnearket er senest opdateret i 2022 (version JAGG 2.1).

JAGG 2.1 - programmet

I JAGG 2.1 kan der foretages beregninger af vertikal transport i den umættede zone udover risikovurdering over for grundvand, udeluft og indeklima. For jordprøver med olieindhold kan der foretages beregninger af stofsammensætning i porevand og poreluft. De beregnede stof-sammensætninger af olie i porevand og poreluft kan overføres til tilsvarende beregningsmoduler for grundvand, vertikal transport i den umættede zone og risikovurdering for grundvand, udeluft og indeklima. Den tilhørende manual beskriver, hvorledes man bruger programmet. Programmet forudsætter, at man har installeret Microsoft Excel.

JAGG-2.1 - programmet

JAGG 2.1 - manual

Notat om rettelser i JAGG 2.1

Notat om anvendelse af JAGG 2.1 ved vurdering af PFAS- forbindelser

MODI kan benyttes til at designe dampoprensninger. Derudover kan den også bruges til at illustrere betydningen og sammenhængen af de forskellige geologiske data.

I rapporten "Modellering af opvarmning ved dampinjektion" beskrives alle elementer i modellen, der er udviklet til at beregne opvarmningen fra dampinjektion i en enkelt boring. Modellen er opbygget i et Excel-regneark. Modellen er blevet sammenlignet med den mere avancerede model T2VOC, og brugen er blevet illustreret i tre praktiske eksempler med data fra udførte oprensninger.

Programmet kan downloades her fra hjemmesiden, og det er gratis at anvende. Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for programfejl eller lignende og yder ikke support i forhold til programmet og anvendelsen på konkrete sager.

Hvad kan downloades?

MODI-programmet til modellering af dampinjektion. Modi.exe indeholder selve regnearket modi.xls og hjælpefilen modi.hlp.

Hent programmet

Installationsvejledning

  1. Download WinZip-filen.
  2. Opret herefter en ny mappe/bibliotek på dit C-drev 
  3. Kopier filen over i mappen.
  4. Ved hjælp af stifinderen i windows aktiveres "WinZip Self-Extratoren" ved at dobbelt-klikke på den pakkede fil.
  5. Følg anvisningen i "WinZip Self-Extratoren" og ændr stien til mappen/biblioteket valgt under pkt. 1., fx C:\modi. Unzip filerne.

Kommentarer til programmet

Miljøstyrelsen ønsker på sigt at opdatere og supplere programmet på baggrund af brugernes erfaringer, hvorfor eventuelle fejl eller kommentarer til programmet kan sendes via e-mail til adressen: Obfuscated Email med referencen MODI, att. Cirkulær Økonomi & Affald.

Modellering af opvarmning ved dampinjektion (MODI)

Miljøstyrelsen har udviklet et IT-programmet GEOPROC, som kan anvendes til sager om forurenet jord og grundvand.

GEOPROC hjælper brugeren igennem komplicerede geokemiske beregninger. Programmet kontrollerer kvaliteten af de anvendte data og udpeger det mest påvirkede grundvand. GEOPROC analyserer den hastighed, som forureningen tilsyneladende forsvinder med på lokaliteten og vurderer, i hvor høj grad det skyldes fortynding eller fjernelse. Under de rette forudsætninger og data kan du gøre følgende med GEOPROC:

  • Vurdere om grundvandsforurening formindskes pga. fortynding eller nedbrydning.
  • Vurdere betydning af nedbrydning i den umættede zone.
  • Udføre kvalitetskontrol på analysedata.
  • Undersøge om hypoteser om særlige biogeokemiske processer (fx sulfatreduktion) holder vand.
  • Bestemme lokalitetsspecifikke nedbrydningskonstanter f.eks. til brug for JAGG trin III.

Det anbefales at læse brugermanualen.

Programmet kan downloades nedenfor og er gratis at anvende. Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for programfejl eller lignende og yder ikke support i forhold til programmet og anvendelsen på konkrete sager

Hvad kan downloades?

Hent Geoproc installationsfilen (Geopoc.MSI)

Hent regneark