Indløs skrotpræmie for din gamle bil og undgå ulovlig ophugning

Når du afleverer din gamle bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse - i daglig tale skrotpræmie - på 2.200 kroner

Skrotpræmie-ordningen skal medvirke til at gøre det attraktivt at aflevere sin udtjente bil hos en miljøgodkendt ophugger. Men det er også vigtigt, du er opmærksom på, at det er ulovligt at indlevere bilen hos en ophugger, som ikke er miljøgodkendt. 

Når du vælger en autoophugger på refero.dk eller bilordning.dk er du sikker på, at autoophuggeren er miljøgodkendt.

Autoophuggere, som er med i importørernes kollektivordning for producentansvar, skal ophugge din bil uden omkostninger. Disse ophuggere finder du på refero.dk. Du skal være opmærksom på, at du kan blive nødt til at køre et stykke vej for at komme til nærmeste ophugger på refero.dk.

Finder du en autoophugger på bilordning.dk, kan du blive opkrævet en betaling for miljøbehandling af bilen - hvis ikke ophuggeren samtidig er at finde på refero.dk. Udgiften vil ofte ligge på  mellem 250 og 500 kroner.

Som bilejer kan du frit vælge mellem en ophugger, som importørerne har indgået aftale med (refero), eller en anden godkendt autoophugger (bilordning)

Find autoophugger på refero.dk

Find autoophugger på bilordning.dk

 

Skrotningsgodtgørelsen - i daglig tale skrotpræmien - er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret.

  • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugningsvirksomhed.
  • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret.
  • Bilen skal være afmeldt efter 1. juli 2000
  • Som udgangspunkt er det bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt godtgørelsen, og som skal underskrive skrotningsattesten.
  • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.

Skrotpræmien udbetales af Miljøordning for Biler, som adminstrerer ordningen.

Når du afleverer bilen til miljøbehandling hos en godkendt ophugger skal du:

  • Sikre dig, at ophuggeren bekræfter modtagelsen af bilen til miljøbehandling med sin underskrift på skrotningsattesten.
  • Selv underskrive skrotningsattesten.

Når du selv indsender skrotningsattesten

Du kan  selv afmelde bilen i Motorregistret  og indsende attesten til Miljøordning for biler, som udbetaler skrotpræmien, hvis alle betingelser er opfyldt.

Her kan du se skrotnings-attesten samt hvordan den skal udfyldes. Benyt pc til at se skemaets mouse over felter.

Bemærk at attesten skal udfyldes på original blanket fra en miljøgodkendt autoophugger, og den må derfor ikke printes og udfyldes via ovenstående linket. Adressen til Miljøordning for biler står på bagsiden af attesten.

Når ophuggeren indsender skrotningsattesten

De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med at afmelde i Motorregistret og indsende skrotningsattesten til Miljøordning for biler.

Ophuggeren kan også lægge ud og udbetale skrotpræmien til dig. I det tilfælde skal du underskrive en transporterklæring på bagsiden af skrotningsattesten, som betyder, at du transporterer dit krav på godtgørelsen til ophuggeren.

Hvis du underskriver transporterklæringen vil det være ophuggeren, der får udbetalt skrotpræmien fra Miljøordning for Biler.

Husk at ophuggeren skal udlevere en kopi af skrotningsattesten til dig.

Hovedreglen er, at skrotningsgodtgørelsen udbetales til den sidst registrerede ejer, og at det er denne, som skal underskrive skrotningsattesten.

Der kan søges dispensation i helt særlige tilfælde. 

Dispensationsansøgningen indsendes til Miljøordning for Biler, sammen med en skrotningsattest underskrevet af dispensationsansøgeren. Dispensationsansøgningen skal indeholde beskrivelse af de særlige forhold, der gør sig gældende, herunder hvordan og hvorfor bilen er købt og hvorfor man nu ønsker at få ophugget den pågældende bil.

Ved død eller alvorlig fysisk og psykisk sygdom

Hvis den sidst registrerede ejer er død, kan arving eller bobestyrer underskrive skrotningsattesten og få udbetalt skrotningsgodtgørelsen. I en sådan situation sendes den underskrevne skrotningsattest og en kopi af skifteretsattesten til Miljøordning for Biler.

Ved alvorlig fysisk eller psykisk sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrive skrotningsattesten.

I disse to ovenstående tilfælde skal der altså ikke ansøges om dispensation.

Skrotpræmien skal motivere bilejerne til at aflevere den udtjente bil hos en godkendt ophugger, og udbetaling sker kun, når skroningsattesten er underskrevet af en godkendt ophugger.

Imidlertid kan der stadig være udgifter til miljøbehandlingen af bilen. 

Producentansvaret for biler betyder, at det er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger til miljøbehandling. Derfor kan skrotbiler afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med.

På hjemmesiden  refero.dk  kan du finde en liste over disse autoophuggere.

Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos Motorregisteret. Men hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må autoophuggeren gerne tage et beløb som kompensation for den manglende materialeværdi. Det er fastsat i bilskrotbekendtgørelsen, at beløbet maksimalt må udgøre: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Mht. katalysator gælder det kun, hvis katalysatoren er fjernet inden aflevering af bilen. Katalysatorer blev lovpligtigt for biler i 1989-90, og biler fra før den tid har typisk ikke haft katalysator monteret. I et tilfælde kan autoophuggeren ikke modregne i skrotningsgodtgørelsen for manglende katalysator.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan selv fastsætte prisen for at modtage en skrotbil. Prisen varierer, men er ofte på mellem 250 og 500 kroner.

Læs mere om producentansvar for biler

Hvis du afleverer din gamle bil hos en bilforhandler, skal du træffe en beslutning om bilen er udtjent og skal skrottes, eller om bilen kan sættes i stand og videresælges.

Hvis du har besluttet dig for, at bilen skal skrottes, er det din pligt at aflevere bilen til miljøbehanding og efterfølgende skrotning. Forhandleren kan på vegne af den miljøgodkendte ophugger modtage din bil og skal udlevere en skrotningsattest. Skrotningsattesten skal være udfyldt og underskrevet af forhandleren på vegne af ophuggeren. Skrotningsattesten er din dokumentation for, at din udtjente bil er modtaget til miljøbehandling. Forhandleren har herefter pligt til at transportere din bil til den miljøgodkendte ophugger. Vær opmærksom på, at en miljøgodkendt autoophugger også kan være en bilforhandler.  

Ved du hvad der sker når du skrotter din bil?

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det sikkert også sådan, det forholder sig. I hvert fald er det ofte tilfældet, når det kommer til høje skrotpræmier for din udtjente bil.

Problemet er, at ikke-godkendte autoophuggere ofte tilbyder højere priser for din bil. Lader du dig friste og afleverer din bil til en ikke-godkendt ophugger, er der stor risiko for, at det fører til forurening af miljøet med olie, benzin, bly eller saltsyre. Og så er det tilmed ulovligt.

Afleverer du derimod bilen til skrot hos en godkendt ophugger, bliver bilens materialer genanvendt til nye biler, og du undgår at belaste miljøet.