PCB

PCB er et giftigt stof, der er svært nedbrydeligt, og som kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. I 1970’erne fandt man ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø, og i dag er det forbudt at anvende PCB. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986.

PCB er omfattet af den globale Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte også kaldet POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants), og af den såkaldte POP-forordning, som er EU´s implementering af konventionen. Regler om, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres, er overordnet fastlagt af Stockholmkonventionen, og af POP-forordning.

Udgangspunktet er, at PCB-holdigt affald skal frasorteres andet affald og herefter destrueres. Hvis PCB-koncentrationen i affaldet er under 50 mg/kg er der dog mulighed for, at affaldet kan deponeres.

Læs mere om PCB her: