PCB

PCB er et giftigt stof, der er svært nedbrydeligt, og som kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. I 1970’erne fandt man ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø, og i dag er det forbudt at anvende PCB. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977 og i alle andre sammenhænge siden 1986.

PCB er omfattet af den globale Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte også kaldet POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants), og af den såkaldte POP-forordning, som er EUs implementering af konventionen. Regler om, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres, er overordnet fastlagt af Stockholmkonventionen og af POP-forordning.

Udgangspunktet er, at PCB-holdigt affald skal frasorteres andet affald og herefter destrueres. Hvis PCB-koncentrationen i affaldet er under 50 mg/kg er der dog mulighed for, at affaldet kan deponeres.

Læs mere om PCB:

Miljøstyrelsen har udsendt et brev til danske el-forsyningsselskaber. Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der fortsat bortskaffes transformatorer med PCB-holdig olie, selvom disse efter PCB-bekendtgørelsen burde have været bortskaffet inden 1. januar 2000. Nogle af disse transformatorer afleveres ifølge Miljøstyrelsens oplysninger fra forsyningsselskaber.

I skal være opmærksomme på at apparater, der indeholder PCB hører hjemme under EAK-kode 160209 (Transformatorer og kondensatorer, som indeholde PCB) , og skal klassificeres som farligt affald.

Se brevet her.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.