PCB

PCB er et giftigt stof, der er svært nedbrydeligt, og som kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. I 1970’erne fandt man ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø, og i dag er det forbudt at anvende PCB. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977 og i alle andre sammenhænge siden 1986.

PCB er omfattet af den globale Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte også kaldet POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants), og af den såkaldte POP-forordning, som er EUs implementering af konventionen. Regler om, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres, er overordnet fastlagt af Stockholmkonventionen og af POP-forordning.

Udgangspunktet er, at PCB-holdigt affald skal frasorteres andet affald og herefter destrueres. Hvis PCB-koncentrationen i affaldet er under 50 mg/kg er der dog mulighed for, at affaldet kan deponeres.

Læs mere om PCB:

Brev til danske el-forsyningsselskaber

Miljøstyrelsen har udsendt et brev til danske el-forsyningsselskaber. Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der fortsat bortskaffes transformatorer med PCB-holdig olie, selvom disse efter PCB-bekendtgørelsen burde have været bortskaffet inden 1. januar 2000. Nogle af disse transformatorer afleveres ifølge Miljøstyrelsens oplysninger fra forsyningsselskaber.

I skal være opmærksomme på at apparater, der indeholder PCB hører hjemme under EAK-kode 160209 (Transformatorer og kondensatorer, som indeholde PCB) , og skal klassificeres som farligt affald.

Se brevet her.

Information om PCB i byggeaffald

PCB blev tidligere brugt i bl.a. byggematerialer som f.eks. fuger, maling og i termoruder. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i bygninger og i vores omgivelser.

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Byggeaffald, der indeholder en så lav koncentration af PCB, at det kan betragtes som uforurenet, kan nyttiggøres. Indtil der er fastlagt en national grænseværdi for, hvornår koncentrationen af PCB i affald er så lav, at det kan anses for at være uforurenet, henviser Miljøstyrelsen til Københavns Kommunes PCB-vejledning. Det fremgår af vejledningen, at PCB-holdigt byggeaffald som udgangspunkt betragtes som uforurenet, når koncentrationen er mindre end 0,1 mg PCB-total/kg.

Byggeaffald, der indeholder maksimalt 2,0 mg PCB total /kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest), kan nyttiggøres på visse betingelser efter en forudgående anmeldelse til kommunen.

Byggeaffald, der indeholder over 2,0 mg PCB total /kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest), kan ikke anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, og der kan ikke gives tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelsesloven.

Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Du kan finde flere oplysninger om undersøgelse af bygninger for PCB og om, hvordan PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres på PCB-guiden.

Fortegnelse fra 1988 over transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB