Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Opkøb af dambrug

Kommunerne kan med denne tilskudsordning søge tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift.  Med tilskudsordningen nedbringes tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande og fjerner fysiske spærringer i vandløb. Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Der afsættes 7,8 mio. kr. årligt til ordningen i perioden 2017-2021. Ansøgningstidspunktet vil kunne ses på www.vandprojekter.dk  

Tilskudsordningen tager afsæt i vejledning om ”tilskud til kommunerne til opkøb af retten til drift af dambrug i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift”   

Klik her for at hente ansøgningsskema.