Tilsyn med bekæmpelsesmidler og forbrugerprodukter

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og på baggrund af følgende retsgrundlag:

 •         Sagsbehandling af indberetninger om mulige overtrædelser, jf. kemikalielovens[1] kap. 10 eller produktlovens[2] kap. 3.
 •         Sagsbehandling i forbindelse med Kemikalieinspektionens egne tilsyn og tilsynskampagner, jf. kemikalielovens kap. 10 eller produktlovens kap. 3.
 •         Almindelige oplysninger behandles således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e
 •         Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger, i form af helbredsoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) og 9, stk. 2, litra g), hvoraf det fremgår, at behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser. 
 •         Når Kemikalieinspektionen undtagelsesvis registrerer CPR-numre i forbindelse med vores sagsbehandling, behandles CPR-numre efter databeskyttelseslovens[3] § 11, stk. 1. 
 •         Hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling at behandle oplysninger om strafbare forhold, sker det på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

 

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven[4], ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen[5].

 

[1] Lovbekendtgørelse nr. 244 af 17. februar 2022 om kemikalier.

[2] Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning med senere ændringer.

[3] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelses af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger om fri udvekling af sådanne oplysninger.

[4] Bekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i Forvaltningen.

[5] Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 om arkivloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af:
  • Navn
  • CPR.NR (undtagelsesvist)
  • CVR (for enkeltmandsvirksomheder)
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Økonomi (for enkeltmandsvirksomheder
 • Oplysninger om eventuelle strafbare forhold
 • Oplysninger om eventuelle følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger som du selv har oplyst os om.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen, Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet
 • EU’s orienteringssystem, RAPEX – Rapid Alert System.
 • EU’s informations- og kommunikationssystem vedrørende markedsovervågning (ICSMS - The Information and Communication System on Market Surveillance)
 • Offentliggørelse af oplysninger i den nationale offentliggørelses ordningen vedrørende Kemikalieinspektionens indskærpelser og afgørelser
 • I nogle tilfælde kan personoplysningerne blive behandlet i forbindelse med straffesager, som inspektionen selv har anmeldt eller i tilfælde, hvor politiet anmoder om en udtalelse.
 • Afrapporteringer til EU- Kommissionen.
 • Vi overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven[1] og miljøoplysningsloven[2].

 

[1] Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i Forvaltningen med senere ændringer.

[2] Bekendtgørelse nr. 102 af 26. januar 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 •         I nogle tilfælde modtager vi dine personoplysninger via indberetninger eller fra andre myndigheder f.eks.  Landbrugsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Politiet, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og kommuner.
 •         Vi kan også have indhentet dine personoplysninger fra andre steder f.eks. CVR-registeret eller på internettet.
 •         Du kan også selv have givet os personoplysninger og måske følsomme personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi beholder kun dine personoplysninger så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. De arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 18. marts 2022.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk